03 Jun, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HFH476

OKOLIŠ I KOROZIJA 

Studijski program

 Hemija-kontrola kvaliteta i zaštita okoliša

Semestar

 VII

Obavezni/Izborni

 Obavezni

ECTS/Sati

 3 ECTS / 2 (30)

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

 Dr. Safija Herenda, docent

Učesnici u nastavi

 Mr. Sanjin Gutić, viši asistent

 Mr. Jelena Ostojić, viši asistent

Ciljevi predmeta

Cilj modula je da objasni uticaj okoliša na korozione procese a i posljedice po okoliš izazvane korozionim razaranjima.

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

Fizikalna svojstva okoliša.
Atmosferska korozija.
Korozija u zemljištu.
Korozija u vodi.
Korozija u morskoj vodi.
Incidenti nastali usljed korozije i zamora materijala

 

Opterećenja studenta (sati)
 Kontakt sati:                 30

 Praktičan rad:                 

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Pisani radovi:
 Samostalni rad:              
Ukupno:                      

Literatura

  • S. Mladenović, Korozija materijala, Tehnološkometalurški fakultet, Beograd, 1990
  • E. Sebenij, L. Hakl, Korozija metala, Tehnička knjiga, Beograd, 1980
  • D. A. Jones, Principles and prevention of corrosion, Prentice Hall London, 1996
  • Praktikum iz korozije i zaštite materijala, interna skripta

Provjera znanja i ocjenjivanje

Pohađanje nastave:                               5 (min 3)
Laboratorijske vježbe-kolokvij:     
Testovi:                                           2*20 (min 2*11)
Završni ispit:                                       40 (min 22)
Ukupno :                                          100 (min 55)

Napomena 

 
Na početak