03 Jun, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HFH249

ODABRANA POGLAVLJA FIZIKALNE HEMIJE II

Studijski program

 Hemija- nastavnički smjer, kontrola kvaliteta i zaštite okoliša

Semestar

 IV

Obavezni/Izborni

 Obavezni

ECTS/Sati

 8 ECTS / 3+5 (45 +75)

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

 Dr. Sabina Gojak-Salimović, vanredni profesor

Učesnici u nastavi

 Mr. Sanjin Gutić, viši asistent

 Mr. Jelena Ostojić, viši asistent

Ciljevi predmeta

Sticanje znanja o strukturi, osobinama i spektrima atoma i molekula. Objasniti fenomene vezane za elektrohemijske procese.

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

Elektronska struktura atoma. Atomski modeli i klasična fizika.
Borova teorija atoma. Atom vodika i vodiku slični joni. Višelektronski atomi. Elektronska konfiguracija atoma. Periodične osobine elemenata.
Energijski nivoi i spektri višelektronskih atoma. Rendgenski spektri atoma. Hemijska veza i struktura molekula. Vrste hemijskih veza. Jonska veza. Kovalentna veza. Metoda valentne veze. Metoda molekulskih orbitala. Metalna veza. Teorije hemijske veze u kompleksima.
Električne i magnetne osobine molekula. Međumolekulske sile.
Molekulski spektri. Rotacioni spektri. Vibracioni spektri. Elektronski spektri.
Ramanski spektri. Fluorescentni i fosforescentni spektri. Stimulisana emisija. Fotoelektronski spektri. Spektri rezonacije.
Provodljivost elektrolitičkih rastvora. Konduktometrijske titracije.
Elektrohemijske ćelije, termodinamika rada ćelija, elektromotorna sila.
Elektrode, elektrodni potencijal, pH-skala, potenciometrijska određivanja. Polarizacija elektroda, nadnapon, difuzioni sloj, polarografija.

 

Opterećenja studenta (sati)
 Kontakt sati:                  120

 Praktičan rad:                 

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Pisani radovi:
 Samostalni rad:              
Ukupno:                      

Literatura

  • D. Minić, A. Antić-Jovanović, Fizička hemija, Fakultet za fizičku hemiju, Biološki fakultet, Beograd, 2005
  • S. Gojak, Zbirka zadataka iz fizikalne hemije (struktura materije), PMF, Sarajevo, 2012
  • M. Cacan, F. Korać, Zbirka zadataka iz fizikalne hemije, Sarajevo, 2005.
  • Despić, Osnovi elektrohemije 2000, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2003
  • Praktikum, interna skripta

 

Provjera znanja i ocjenjivanje

 

 

Pohađanje nastave:                                                                    5 (min 3)

Računske vježbe:                                                                       5 (min 3)

Laboratorijske vježbe-kolokvij:                                                   10 (min 5)

Testovi:                                                                          2*20 (min 2*11)

Završni ispit (zadaci-pismeno; teorija - usmeno):                         40 (min 22)

Ukupno :                                                                           100 (min 55)

Napomena 

 
Na početak