13 Dec, 2018
BosnianBAEnglish (UK)

 

Studijski program II ciklusa Kontrola kvaliteta i zaštita okoliša (2017/2018)

 

Studijski program II ciklusa Kontrola kvaliteta i zaštita okoliša 

 

Šifra

Naziv predmeta

I Semestar

II Semestar

Z/O/I

ECTS

Zajednički predmeti

HZNI12

Metodologija naučnog i stručnog rada

2 + 1

 

Z/O

2

HZOI13

Mjeriteljstvo u hemiji

2 + 2

 

Z/O

4

Katedra za Fizikalnu hemiju

HFHI11 Koloidna hemija 4+2   I 6
HFHI21 Viši kurs elektrohemije 4+2   I 6
HFHI22 Elektrodna kinetika enzimskih reakcija 2+2   I 4
HFHI23 Elektrohemija redoks enzima 2+2   I 4
HFHI24 Fizikalna hemija nanomaterijala 3+1   I 4
HFHI25 Jonizirajuće zračenje i biološki efekti 4+0   I 4
HFHI12 Korozija nemetalnih materijala 3+1   I 4
HFHI26 Moderni sistemi za konverziju i pohranu energije 2+2   I 4
HFHI27 Provodni polimeri 2+2   I 4
HFHI28 Radionuklidi 4+0   I 4
HFHI04 Termodinamika ireverzibilnih procesa 4+0   I 4
HFHI03 Uvod u hemijsku teoriju grafova 3+1   I 4
Katedra za Opštu i anorgansku hemiju HOAI21 Izabrana poglavlja iz bioanorganske hemije 3+3   I 6
HOAI22 Hemija organometalnih spojeva 3+1   I 4
HOAI04 Izabrana poglavlja iz anorganske hemije 3+1   I 4
HOAI03 Senzorske tehnologije 3+3   I 6
HOAI12 Anorganski materijali 3+3   I 6
Katedra za Organsku hemiju i biohemiju HOBI22 Metode separacije i identifikacije organskih polutanata 3+2   I 5
HOBI21 Zbrinjavanje i recikliranje polimernog otpada 3+2   I 5
Katedra za Analitičku hemiju HAHI03 Analitičke metode u forenzičkoj hemiji 2+2   I 4
HAHI21 Fitoremedijacija toksičnih metala 2+4   I 6
HAHI22 Separacione i prekoncentracione tehnike u analizi anorganskih jona 2+4   I 6
HAHI12 Hemijska analiza odabranih materijala 3+3   I 6
Kabinet za hemijski tehnologiju HTHI21 Primjena separacijskih procesa u industrijskoj hemiji 5+0   I 5
HTHI22 Odabrana poglavlja obrade vode 5+0   I 5
HTHI23 Tehnički sistemi za prečišćavanje otpadnih voda i plinova 3+2   I 5
HTHI24 Odabrana poglavlja iz hemijske tehnologije 5+0   I 5
HTHI25 Automatizacija i upravljanje tehnološkim procesama 3+2   I 5
Kabinet za radiohemiju HRHI21 Bioprocesno prečišćavanje opadnih voda 4+0   I 4
HRHI22 Određivanje radionuklida u okolišnim uzorcima 4+1   I 5
Kabinet za metodiku nastave hemije HNMI21 Odabrana poglavlja iz održivog razvoja u obrazovanju 3+0   I 3

Zajednički predmeti

HZOII02

Završni rad II ciklusa

 

0 + 30

Z

30

Na početak