25 Oct, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

PRVA GODINA

Šifra predmeta

Predmet

  semestar

II semestar

O/I

ECTS

HOA111

Opšta hemija I

3+4

 

O

8

HOO113

Fizika I

3+3

 

O

6

HOO114

Matematika I

3+4

 

O

7

HOO115

Uvod u računare

2+2

 

O

4

HOA117

Uvod u laboratorijski rad

1+3

 

O

3

HOO116

Kristalografija

1+1

 

O

2

HOA121

Opšta hemija II

 

3+2

O

5

HOO123

Fizika II

 

2+2

O

4

HOO124

Matematika II

 

2+2

O

4

HAH122

Analitička hemija I

 

3+4

O

7

HOB125

Osnove organske hemije

 

3+3

O

6

HOO126

Mineralogija

 

1+1

O

2

HOO127

Informatika za hemičare

 

1+1

O

2

 

Suma

13+17=30

15+15=30

 

60

 

DRUGA GODINA

Šifra predmeta

Predmet

III semestar

IV semestar

O/I

ECTS

HOA231

Anorganska hemija I

3+4

 

O

7

HAH232

Analitička hemija II

2+5

 

O

6

HOB233

Organska hemija I

2+3

 

O

6

HFH234

Fizikalna hemija I

3+4

 

O

7

HMH235

Historija hemije

2+0

 

O

2

HOB201

Nomenklatura organskih spojeva

1+1*

 

I

2

HOO202

Engleski jezik za hemičare

1+1*

 

I

2

HOA241

Anorganska hemija II

 

3+3

O

6

HAH242

Analitička hemija III

 

2+4

O

6

HOB243

Organska hemija II

 

2+4

O

6

HFH244

Fizikalna hemija II

 

3+5

O

8

HOB246

Topohemija ćelije

 

2+0

O

2

HOA203

Anorganske sinteze

 

1+1*

I

2

HAH204

Mehanizmi jonske izmjene

 

1+1*

I

2

 

Suma

12+16+2*=30

12+16+2*=30

 

60

 

TREĆA GODINA

Šifra predmeta

Predmet

V semestar

VI semestar

O/I

ECTS

HOB351

Biohemija I

2+3

 

O

5

HTH356

Uvod u hemijsko inženjerstvo

2+0

 

O

2

HFH352

Fizikalna hemija III

3+2

 

O

5

HFH355

Praktikum fizikalne hemije III

1+2

 

O

3

HAH353

Elektroanalitičke metode analize

2+2

 

O

5

HAH235

Hemija životne sredine I

2+2

 

O

4

HOB354

Organska analiza

2+3

 

O

4

HOA301

Slobodni radikali u hemiji

1+1*

 

I

2

HOA302

Savremene teme u hemiji

2+0*

 

I

2

HOB361

Biohemija II

 

3+4

O

7

HOB363

Hemija makromolekula

 

1+2

O

3

HTH365

Uvod u biotehnologiju

 

3+0

O

3

HFH362

Fizikalna hemija IV

 

2+4

O

6

HAH364

Odabrane spoktroskopske metode analize

 

2+3

O

5

HTH355

Osnove hemijske tehnologije

 

2+1

O

3

HAH481

Hemija životne sredine II

 

2+0

O

2

HAO303

Hemija reaktivnih nitrogenovih jedinjenja

 

1+0*

I

1

HOH300

Seminarski rad po izboru smjera

 

1+0*

I

1

 

Suma

14+14+2*=30

15+14+1*=30

 

60

 

ČETVRTA GODINA

Šifra predmeta

Predmet

VII semestar

VIII semestar

O/I

ECTS

HFH471

Kinetika hemijskih reakcija

2+2

   

4

HFH472

Korozija metala

2+0

   

2

HTH475

Biotehnologija

2+0

   

2

HAH474

Analitička kontrola kvaliteta

2+2

   

4

HOA476

Hemija kompleksnih jedinjenja

2+1

   

3

HOB473

Bioanalitička hemija

2+2

   

4

HRH484

Radiohemija

2+2

   

4

HOB483

Organska stereohemija

2+1

   

3

 

Ekologija

2+2

 

I

4

HTH401

Zelena hemija

2+2

 

I

4

HOB402

Fizikalna biohemija

2+2

 

I

4

HAH401

Odabrane metode u analitičkoj hemiji

2+2

 

I

4

HOB403

Principi organske sinteze

2+2

 

I

4

HOA404

Senzori i biosenzori

2+2

 

I

4

HFH405

Statistička termodinamika

2+2

 

I

4

HOB486

Hemija prirodnih produkata

 

2+3

O

4

HFH481

Kataliza hemijskih reakcija

 

2+2

O

4

HOB478

Mehanizmi organskih reakcija

 

2+2

O

4

HTH477

Industrijska hemija

 

2+1

O

3

HOA485

Mehanizmi anorganskih reakcija

 

2+1

O

3

HFH482

Zaštita od korozije

 

2+3

O

5

HNH500

Završni rad I ciklusa

 

0+3

O

4

HTH407

Hemijsko procesno inženjerstvo

 

2+1

I

3

HOB406

Biohemija lijekova

 

2+1

I

3

HOA409

Bioanorganska hemija

 

2+1

I

3

HOB410

Hemija heterociklusa

 

2+1

I

3

HAH411

Hemijska i geohemijska analiza tla

 

2+1

I

3

HFH412

Izabrana poglavlja elektrohemije

 

2+1

I

3

 

Suma

16+10+4*=30

12+15+3*=30

  60

 

Na početak