11 Jul, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HOB406

BIOHEMIJA KSENOBIOTIKA

Studijski program

 Hemija - opšti smjer

Semestar

 VIII (osmi)

Obavezni/Izborni

 Izborni

ECTS/Sati

 3 ECTS / 2+1 (30+15)

Uslovi pohađanja

 Osnove organske hemije, Organska hemija I, Organska hemija II,

Nosilac predmeta

 Dr. Danijela Vidic, vanredni profesor

Učesnici u nastavi

 

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata sa enzimima, kemijskim i biološkim promjenama i učincima ljekovitih tvari, ksenobiotika i endobiotika na ljudski i životinjski organizam kao posljedica metaboličkih procesa.

SADRŽAJ PREDEMETA

Nastavne jedinice

Uvod u biokemiju lijekova, metabolizam i biotransformacije kseno- i endobiotika
 
Reakcije I faze (bio-oksidacije, bio-redukcije, hidrolize, ostale reakcije)
 
Reakcije II faze (metilacije, konjugacije s aminokiselinama, acetilacije, sulfokonjugacije, glukuronidacije, konjugacije sa glutationom)
 
Stereoselektivnost
 
Prolijekovi
 
Prijenosni sistemi (P-glikoprotein, MRP-prijenosnici, BCRP, LRP, ostali)
 
Indukcija, inhibicija, stimulacija u biotransformacijama lijekova
 
Metaboličke interakcije lijek-lijek, lijek-kemijska tvar
 
Farmakogenomika
Biotransformacije i biološki učinci endo- i ksenobiotika, kinetički pristup činiocima koji utječu na reakcije biotransformacija-indukcije i inhibicije, korištenje intra- i internet baza podataka, «high througput» metode (metode brzog dobivanja rezultata), korisnost «probe drugs» (lijekova karakterističnih proba) u in vitro i in vivo ispitivanjima, primjena i metode QSAR i QSPR.

Opterećenja studenta (sati)

 Kontakt sati:

 Praktičan rad:                 15

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje:
 Pisani radovi:
 Samostalni rad:               20
 Ukupno:                       75

Literatura

Timbrell JA (1991) Principles of Biochemical Toxicology. 2nd ed., Taylor & Francis; London, Washington DC
Goodman & Gilman's (1996) The pharmacological basis of therapeutics. 9th ed., McGraw-Hill; New York,...St Louis,...London,...Milan,...Singapore,...Toronto
Foye WO, Lemke TL, Williams DA (1995) Principles of Medicinal Chemistry. 4th ed., Williams & Wilkins; Baltimore,...Hong Kong,...Munich,...Tokyo
Mehmedagić A (2002) Farmakokinetika sa osnovama biofarmacije. 1st ed., Sarajevo Publishing; Sarajevo

 

Provjera znanja i ocjenjivanje

 

Pohađanje nastave:          10 (min 5)

Angažman na nastavi:       10 (min 6)

Test I:                           40 (min 22)

Završni test (test II):       40 (min 22)

Ukupno :                            100 (min 55)

Napomena 

 
Na početak