06 Jul, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HFH366

KINETIKA HEMIJSKIH REAKCIJA

Studijski program

 Hemija- opšti smjer, nastavnički smjer, kontrola kvaliteta i zaštita okoliša

Semestar

 VI

Obavezni/Izborni

 Obavezni

ECTS/Sati

 3 ECTS / 2+1 (30+15)

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

 Dr. Sabina Gojak-Salimović, vanredni profesor

Učesnici u nastavi

 Mr. Sanjin Gutić, viši asistent

 Mr. Jelena Ostojić, viši asistent

Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je da preko osnovnih pojmova, zakona i prakse hemijske kinetike omogući shvatanje fenomena katalize i mehanizama hemijskih reakcija.

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

Osnovne zakonitosti kinetike hemijskih reakcija. Brzina, red i molekularnost. Reakcije nultog, prvog, drugog i n-tog reda.
Odreñivanje reda hemijske reakcije.
Uticaj temperature na brzinu hemijskih reakcija.
Kinetički izotopski efekat.
Eksperimentalne metode i obrada podataka u hemijskoj kinetici.
Složene hemijske reakcije: povratne, uporedne, paralelne.
Promjene u reagujućim molekulama.
Teorija sudara. Monomolekulske reakcije.
Teorija prelaznog stanja.
Kinetika hemijskih reakcija u tečnostima. Soni efekat. Uticaj rastvarača.
Lančane reakcije.
Fotohemijske reakcije. Radijaciono-hemijske reakcije.
Oscilirajuće reakcije.
Kinetika u heterogenim sistemima.

 

Opterećenja studenta (sati)
 Kontakt sati:                  90

 Praktičan rad:                 

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Pisani radovi:
 Samostalni rad:              
 Ukupno:                      

Literatura

  • S. Veljković, Hemijska kinetika, Grañevinska knjiga, Beograd
  • J. E. House, Principles of Chemical Kinetics, 2nd ed., Elsevier, 2007
  • D. Ovcin i saradnici, Fizička hemija - zbirka zadataka, TMF Beograd, 2004
  • Praktikum, interna skripta

 

Provjera znanja i ocjenjivanje

 

 

Pohađanje nastave:                        5 (min 3)

Računske vježbe:                           5 (min 3)

Laboratorijske vježbe-kolokvij:       10 (min 5)

Testovi:                                   2*20 (min 2*11)

Završni ispit:                               40 (min 22)

Ukupno :                                 100 (min 55)

Napomena 

 
Na početak