13 Jul, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HFH356

FIZIKALNA HEMIJA III

Studijski program

 Hemija- opšti smjer

Semestar

 V

Obavezni/Izborni

 Obavezni

ECTS/Sati

 8 ECTS / 4+4 (60 + 60)

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

 Dr. Sabina Gojak-Salimović, vanredni profesor

Učesnici u nastavi

 Mr. Sanjin Gutić, viši asistent

 
 Mr. Jelena Ostojić, viši asistent

Ciljevi predmeta

Ciljevi predmeta sadržani su u činjenici da se Fizikalna hemija bavi fizičkim principima na kojima počiva hemija. Ona pokušava objasniti hemijsko ponašanje materije preko fundamentalnih osobina kao što su struktura atoma, stvaranje hemijske veze, razmjena energija i sl. Baza za sve ovo su dvije osnove moderne fizikalne nauke: termodinamika i kvantna mehanika, čiji se rezultati uvode u fizikalnu hemiju i time i u hemiju kao cjelinu. U ovom predmetu gradivo fizikalne hemije se predstavlja kroz upoznavanje sa strukturom atoma i molekula, stvaranjem hemijskih veza i osobinama molekula sa gledišta kvantne mehanike.

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

Električna građa atoma. Elementarni naboj. Zračenje crnog tijela. Fotoefekat.
Comptonov efekat. Optički i rendgenski spektri. Bohrov model vodikova atoma.
Bohr-Sommerfeldov model atoma. Kvantni brojevi. Vektroski model atoma.
Multiplicitet termova. Spektri višeelektronskih atoma. Pravila zabrane.
Princip neodreñenosti. De Broglieova relacija. Valna jednačina. Čestica u kutiji.
Tunel efekat. Atom vodika u valnoj mehanici. Orbitale i njihov prostorni raspored.
Višeelektronski atomi. Atom helija. Varijacijski princip. Simetrija valnih funkcija.
Hemijske veze. Jonska veza. Kovalentna veza. Metoda valentne veze.
Hibridizacija. Metoda molekulskih orbitala. Hückelova teorija molekulske orbitale.
Metalna veza. Teorije hemijske veze u kompleksima.
Električne i magnetne osobine molekula.
Međumolekulske sile. Molekulski spektri.
Elektromagnetno zračenje. Rotacioni spektri. Vibracioni spektri.
Ramanovi spektri. Elektronski spektri. Fluorescencija. Fosforescencija.
Zakoni fotohemijskih procesa. Stimulisana emisija. Fotoelektronski spektri.
Nuklearna magnetna rezonancija. Elektronska spinska rezonancija.

 

Opterećenja studenta (sati)
 Kontakt sati:                  120

 Praktičan rad:                 

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Pisani radovi:
 Samostalni rad:              
Ukupno:                      

Literatura

  • P. W. Atkins, Physical Chemistry, Oxford University Press
  • D. Grdenić, Molekule i kristali, Školska knjiga, Zagreb, 2005
  • D. Minić, A. Antić-Jovanović, Fizička hemija, Fakultet za fizičku hemiju, Biološki fakultet, Beograd, 2005
  • S. Gojak, Zbirka zadataka iz fizikalne hemije (struktura materije), PMF, Sarajevo, 2012
  • Praktikum, interna skripta

 

Provjera znanja i ocjenjivanje

 

 

Pohađanje nastave:                                                                    5 (min 3)

Računske vježbe:                                                                       5 (min 3)

Laboratorijske vježbe-kolokvij:                                                            10(min 5)

Testovi:                                                                           2*20 (min 2*11)

Završni ispit (zadaci-pismeno; teorija - usmeno):                         40 (min 22)

Ukupno :                                                                           100 (min 55)

Napomena 

 
Na početak