04 Aug, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

Inovirani nastavni plan i program (školska 2013/2014)

Hemija - nastavnički smjer

 

PRVA GODINA

Šifra predmeta

Predmet

I semestar

II semestar

O/I

ECTS

HOO114

Matematika I

3+4

 

O

7

HOO113

Fizika I

3+3

 

O

6

HOA116

Opšta hemija I

3+0

 

O

5

HOA115

Stehiometrija

1+3

 

O

5

HOO115

Mineralogija sa kristalografijom

2+2

 

O

4

HOA117

Uvod u laboratorijski rad

1+3

 

O

3

HAH121

Analitička hemija I

 

3+4

O

8

HOAI26

Opšta hemija II

 

3+2

O

6

HOB125

Osnove organske hemije

 

3+3

O

6

HOO123

Fizika II

 

2+2

O

4

HOO124

Matematika II

 

2+2

O

4

HOO128

Tjelesni odgoj I

 

1+2

O

2

 

Suma

28

29

 

60

 

DRUGA GODINA

Šifra predmeta

Predmet

III semestar

IV semestar

O/I

ECTS

HFH239

Odabrana poglavlja fizikalne hemije I

3+5

 

O

9

HOA231

Anorganska hemija I

3+4

 

O

7

HAH232

Analitička hemija II

2+5

 

O

6

HOB233

Organska hemija I

2+3

 

O

6

HOB205

Nomenklatura organskih spojeva

2+0

 

I

2

HOO202

Engleski jezik za hemičare

1+1

 

I

2

HOA203

Anorganske sinteze

1+1

 

I

2

 

Student bira jedan izborni

 

 

 

 

HFH249

Odabrana poglavlja fizikalne hemije II

 

3+5

O

8

HOA241

Anorganska hemija II

 

3+3

O

6

HAH242

Analitička hemija III

 

2+4

O

6

HOB243

Organska hemija II

 

2+4

O

6

HOB247

Uvod u biohemiju

 

2+0

O

2

HAH204

Mehanizmi jonske izmjene

 

1+1

I

2

HOO207

Informatika za hemičare

 

1+1

I

2

HOA205

Nomenklatura anorganskih jedinjenja

 

2+0

I

2

 

Student bira jedan izborni

 

 

 

 

 

Suma

29

30

 

60

                                                                                                                                                  

TREĆA GODINA

Šifra predmeta

Predmet

V semestar

VI semestar

O/I

ECTS

HNM353

Demonstracioni praktikum I

2+5

 

O

7

HOB351

Biohemija I

2+3

 

O

5

HON357

Pedagogija

2+1

 

O

4

HOB354

Organska analiza

2+3

 

O

4

HNM351

Školski ogledi u hemiji

1+2

 

O

4

HMH235

Historija hemije

2+0

 

O

2

HOA302

Savremene teme u hemiji

2+0

 

I

2

HOA307

Infracrvena spektroskopija anorganskih jedinjenja

1+1

 

I

2

HOA301

Slobodni radikali u hemiji

1+1

 

I

2

 

Student bira dva izborna

 

 

 

 

HOB362

Biohemija II

 

3+4

O

8

HNM361

Demonstracioni praktikum II

 

2+4

O

7

HFH366

Kinetika hemijskih reakcija

 

2+1

O

3

HON363

Psihologija

 

2+1

O

3

HON365

Didaktika

 

2+1

O

3

HOA361

Primijenjena anorganska hemija

 

2+0

O

2

HOB410

Hemija makromolekula

 

1+2

I

2

HNM303

Multimedija u eksperimentalnoj hemiji

 

1+1

       I

2

HNM302

Obrazovanje iz hemije za održivi razvoj

 

2+0

I

2

HOO308

Tjelesni odgoj II

 

0+1

I

1

HAO303

Hemija reaktivnih nitrogenovih jedinjenja

 

1+0

I

1

 

Student bira izborne do 30 ECTS

 

 

 

 

 

Suma

29

28/29

 

60

 

ČETVRTA GODINA

Šifra predmeta

Predmet

VII semestar

VIII semestar

O/I

ECTS

HNM477

Metodika nastave hemije I

3+4

 

O

7

HAH473

Instrumentalne metode analize

2+3

 

O

5

HNM471

Metodička praksa I

1+3

 

O

5

HAH235

Hemija životne sredine

2+2

 

O

4

HTH474

Uvod u biotehnologiju

2+0

 

O

3

HNM401

Problemska nastava u hemiji

2+1

 

I

3

HTH401

Zelena hemija

2+1

 

I

3

HFH401

Korozija

2+1

 

I

3

HTH404

Biogoriva

2+1

 

I

3

HOB407

Baze podataka u hemiji

2+1

 

I

3

 

Student bira dva izborna predmeta

 

 

 

 

HNM487

Metodika nastave hemije II

 

3+4

O

7

HNM481

Metodička praksa II

 

2+3

O

6

HNH501

Završni rad

 

0+5

O

5

HRH484

Radiohemija

 

2+2

O

4

HTH367

Hemijska tehnologija

 

2+1

O

3

HOA481

Hemijski koncepti: molekule i reaktivnost

 

2+0

O

2

HNM404

Programirano poučavanje u hemiji

 

2+1

I

3

HOB409

Biohemija prehrane

 

2+1

I

3

HNM402

Inkluzivno obrazovanje

 

2+1

I

3

HFH403

Zaštita od korozije

 

2+1

I

3

HOA401

Bioanorganska hemija

 

2+1

I

3

 

Student bira jedan izborni

 

 

 

 

 

Suma

28

29

 

60

                                                                                                                   

Na početak