08 Aug, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

Nastavni plan i program za integrisani studij hemije-nastavnički smjer (2019/2020)

I CIKLUS

I GODINA (60 ECTS)

I semestar

Obavezni predmeti

(30 ECTS)

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Sedmični fond sati (P+V)

ECTS

HOO114

Matematika I

3+4

7

HOO113

Fizika I

3+3

6

HOA116

Opšta hemija I

3+0

5

HOA115

Stehiometrija

1+3

5

HOO115

Mineralogija sa kristalografijom

2+2

4

HOA117

Uvod u laboratorijski rad

1+3

3

Ukupno

28

30

II semestar

Obavezni predmeti

(30 ECTS)

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Sedmični fond sati (P+V)

ECTS

HAH121

Analitička hemija I

3+4

8

HOA126

Opšta hemija II

3+2

6

HOB125

Osnove organske hemije

3+3

6

HOO123

Fizika II

2+2

4

HOO124

Matematika II

2+2

4

HOO128

Tjelesni odgoj I

1+2

2

                   

Ukupno

29

30

                 

II GODINA (60 ECTS)

III semestar

Obavezni predmeti

28 ECTS

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Sedmični fond sati (P+V)

ECTS

HFH239

Odabrana poglavlja fizikalne hemije I

3+5

9

HOA231

Anorganska hemija I

3+4

7

HAH232

Analitička hemija II

2+5

6

HOB233

Organska hemija I

2+3

6

Izborni predmeti / student bira jedan izborni

2 ECTS

HOB205

Nomenklatura organskih spojeva

2+0

2

HOO202

Engleski jezik za hemičare

1+1

2

HOA203

Anorganske sinteze

1+1

2

Ukupno

29

30

IV semestar

Obavezni predmeti

28 ECTS

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Sedmični fond sati (P+V)

ECTS

HFH249

Odabrana poglavlja fizikalne hemije II

3+5

8

HOA241

Anorganska hemija II

3+3

6

HAH242

Analitička hemija III

2+4

6

HOB243

Organska hemija II

2+4

6

HOB247

Uvod u biohemiju

2+0

2

Izborni predmeti / student bira jedan izborni

2 ECTS

HAH204

Mehanizmi jonske izmjene

1+1

2

HOO207

Informatika za hemičare

1+1

2

HOA205

Nomenklatura anorganskih spojeva

2+0

2

Ukupno

30

60

                 

III GODINA (60 ECTS)

V semestar

Obavezni predmeti

(26 ECTS)

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Sedmični fond sati (P+V)

ECTS

HNM353

Demonstracioni praktikum I

2+5

7

HOB351

Biohemija I

2+3

5

HON357

Pedagogija

2+1

4

HOB354

Organska analiza

2+3

4

HNM351

Školski ogledi u hemiji

1+2

4

HMH235

Historija hemije

2+0

2

Izborni predmeti / student bira dva izborna

(4 ECTS)

HOA302

Savremene teme u hemiji

2+0

2

HOA307

Infracrvena spektroskopija anorganskih jedinjenja

1+1

2

HOA301

Metode određivanja antioksidacijske aktivnosti

1+1

2

HOB301

Odabrani sekundarni metaboliti

2+0

2

Ukupno

29

30

VI semestar

Obavezni predmeti

(28 ECTS)

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Sedmični fond sati (P+V)

ECTS

HOB362

Biohemija II

3+4

8

HNM361

Demonstracioni praktikum II

2+4

7

HFH366

Kinetika hemijskih reakcija

2+1

3

HON363

Opšta psihologija

2+1

4

HON365

Didaktika

2+1

4

HOA361

Primjenjena anorganska hemija

2+0

2

Izborni predmeti / student bira jedan ili dva izborna predmeta

(2 ECTS)

HOB304

Hemija makromolekula

1+2

2

HNM303

Multimedija u eksperimentalnoj hemiji

1+1

2

HNM302

Obrazovanje iz hemije za održivi razvoj

2+0

2

HOO308

Tjelesni odgoj II

0+1

1

HAO306

Hemija reaktivnih vrsta azota

1+0

1

Ukupno

28/29

30

 

IV GODINA (60 ECTS)

VII semestar

Obavezni predmeti

(27 ECTS)

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Sedmični fond sati (P+V)

ECTS

HNM477

Metodika nastave hemije I

3+4

7

HOA481

Hemijski koncepti: molekule i reaktivnost

2+0

3

HRH476

Radiohemija

2+1

3

HNM471

Metodička praksa I

1+3

5

HAH235

Hemije životne sredine I

2+2

4

HTH475

Uvod u biotehnologiju

2+0

2

HNM401

Problemska nastava u hemiji

2+1

3

Izborni

predmeti / student bira jedan izborni predmet

(3ECTS)

HTH401

Zelena hemija

2+1

3

HFH401

Korozija

2+1

3

HTH404

Biogoriva

2+1

3

Ukupno

28

30


                    

VIII semestar

Obavezni predmeti

(24 ECTS)

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Sedmični fond sati (P+V)

ECTS

HNM487

Metodika nastave hemije II

3+4

7

HNM481

Metodička praksa II

2+3

6

HAH473

Instrumentalne metode analize

2+3

6

HTH367

Hemijska tehnologija

2+1

3

HNM402

Inkluzivno obrazovanje

2+1

2

Izborni

predmeti / student bira dva izborna

predmeta

(6 ECTS)

HNM404

Programirano proučavanje u hemiji

2+1

3

HOB409

Biohemija prehrane

2+1

3

HFH403

Zaštita od korozije

2+1

3

HOA401

Bioanorganska hemija

2+1

3

HOB408

Zagađivači hrane

2+1

3

HOB412

Polimerni otpad i njegovo zbrinjavanje

2+1

3

HRH407

Radioaktivnost u životnoj sredini

2+1

3

Ukupno

28

30

                 

 

Na početak