03 Jun, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HFH239

ODABRANA POGLAVLJA FIZIKALNE HEMIJE I

Studijski program

 Hemija- nastavnički smjer, kontrola kvaliteta i zaštite okoliša

Semestar

 III

Obavezni/Izborni

 Obavezni

ECTS/Sati

 9 ECTS / 3+5 (45 +75)

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

 Dr. Safija Herenda, docent

Učesnici u nastavi

 Mr. Sanjin Gutić, viši asistent

 Mr. Jelena Ostojić, viši asistent

Ciljevi predmeta

Sticanje znanja o gasovima, tečnostima i rastvorima. Objasniti termodinamička svojstva sa hemijskog gledišta, kao i ravnotežu i kinetiku

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

Idealni i realni gas. Kinetička teorija gasova.
Zakoni termodinamike, osnovni termodinamički pojmovi.
Funkcije stanja. Nulti zakon termodinamike, temperatura.
Prvi zakon termodinamike, toplota, rad, unutrašnja energija, entalpija. Termohemija, Hess-ov zakon. II zakon termodinamike.
Reverzibilni i ireverzibilni procesi, Karnoov ciklus.
Entropija, Helmolcova i Gibsova energija, III zakon termodinamike.
Fizičke transformacije čistih supstanci, fazni prelazi, fazne ravnoteže. Jednostavne smjese - termodinamički opis smjesa.
Hemijski potencijal, osobine rastvora - koligativne osobine.
Hemijske ravnoteže.
Transportne osobine, molekularna kretanja u gasovima i tečnostima.
Brzina, red i molekularnost reakcije. Reakcije nultog, prvog, drugog i n-tog reda. Odreñivanje reda reakcije. Uticaj temperature na brzinu reakcije. Teorija sudara. Teorija prelaznog stanja. Principi homogene i heterogene.

 

Opterećenja studenta (sati)
 Kontakt sati:                  120

 Praktičan rad:                 

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Pisani radovi:
 Samostalni rad:              
Ukupno:                      

Literatura

  • S. Đorđević, V. Dražić, Fizička hemija, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
  • P. W. Atkins, Physical Chemistry, Oxford University Press
  • M. Cacan, F. Korać: Zbirka zadataka iz fizikalne hemije (odabrana poglavlja) 2005.
  • F. Korać, S. Gutić, S. Gojak, S. Islamović, J. Ostojić: Praktikum iz fizikalne hemije I i II, (2013)

 

Provjera znanja i ocjenjivanje

 

 

Pohađanje nastave:                                                                     5 (min 3)

Računske vježbe:                                                                        5 (min 3)

Laboratorijske vježbe-kolokvij:                                                    10 (min 5)

Testovi:                                                                           2*20 (min 2*11)

Završni ispit (zadaci-pismeno; teorija - usmeno):                          40 (min 22)

Ukupno :                                                                            100 (min 55)

Napomena 

 
Na početak