04 Aug, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HRHI22

ODREĐIVANJE RADIONUKLIDA U OKOLIŠNIM UZORCIMA

Studijski program

 Hemija - kontrola kvaliteta i zaštita okoliša

Semestar

 I

Obavezni/Izborni

 Izborni

ECTS/Sati

 5 ECTS / 4+1 (60+15)

Uslovi pohađanja

 Radiohemija

Nosilac predmeta

 Dr. Mirza Nuhanović, vanredni profesor

Učesnici u nastavi

 
Ciljevi predmeta
Upoznavanje studenata sa metodama i tehnikama određivanja radionuklida u okolinskim uzorcima (voda, tlo, zrak).

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

Rradioaktivnost
Vrste radioaktivnog zračenja
Prirodna i vještačka radioaktivnost
Alfa emiteri
Beta emiteri
Gama emiteri
Metode određivanja radionuklida u:
Tečnim uzorcima
Čvrstim uzorcima
Gasovitim uzorcima

 

Opterećenja studenta (sati)
 Kontakt sati:                 

 Praktičan rad:                 

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Konsultacije:               
 Samostalni rad:              
Ukupno:                      

Literatura

1. Pavel Povinec (2007) Analysis of Environmental Radionuclides, Volume 11,1st Edition, Comenius University, Bratislava, Slovakia
2. David A. Atwood (2010) Radionuclides in the Environment, John Wiley & Sons, London 
3. Klaus Froehlich (2010). Environmental Radionuclides, 1st Edition, Elsevier, UK
4. Mirza Nuhanović (2016) Uran u okolinskim uzorcima, Teorijske osnove sa praktikumom, PMF, Sarajevo

 

Provjera znanja i ocjenjivanje

 

 

Testovi:                                 30 (min 16,5)

Seminarski rad:                        30 (min 16,5)           

Završni ispit:                           40 (min 22)

Ukupno :                                       100 (min 55)

Napomena 

 
Na početak