04 Aug, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HRH405

RADIOAKTIVNI OTPAD I NJEGOVO ZBRINJAVANJE

Studijski program

 Hemija - opšti smjer, kontrola kvaliteta i zaštita okoliša

Semestar

 VIII

Obavezni/Izborni

 Izborni

ECTS/Sati

 3 ECTS / 2+1 (30+15)

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

 Dr. Mirza Nuhanović, vanredni profesor

Učesnici u nastavi

 Narcisa Smječanin, MA, asistentica
Ciljevi predmeta
Upoznavanje sa siguronosnim normama zazaštitu od jonizirajućeg zračenja i izvora zračenja, vrstama radioaktivnog otpada i principima i tehnikama zbrinjavanja radioaktivnog otpada

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

Radioaktivnost i poslijedice radioaktivnosti na okolinu
Međunarodne osnovne sigurnosne norme za zaštitu od jonizirajućeg zračenja i za sigurnost izvora zračenja
Identifikacija radioaktivnog otpada
Vrste radioaktivnog otpada
Zbrinjavanje radioktivnog otpada - rukovanje, predobrada, obrada, kondicioniranje, skladištenje ili odlaganje radioaktivnog otpada
Postrojenja za zbrinjavanje radioaktivnog otpada
Civilno i vojno porijeklo radioaktivnog otpada
Procjena sigurnosti uskladištenog radioaktivnog otpada
Zaštita od zračenja tokom rada sa radioaktivnim otpadom

 

Opterećenja studenta (sati)
 Kontakt sati:                  45

 Praktičan rad:                 

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Konsultacije:               
 Samostalni rad:              
Ukupno:                       75

Literatura

1. Radioactive Waste Management James Saling, 2001

2. Radioactive Waste, D.D. kelly, 2006

3. Understanding radioactive waste, Raymond LeRoy Murray, 2003

 

Provjera znanja i ocjenjivanje

 

 

Pohađanje nastave:                           5 (min 2,5)

Angažman na nastavi:                                   5 (min 2,5)

Testovi:                                           2*40 (min 2*22,5)

Seminarski rad:                                 10 (min 5)

Ukupno :                                                 100 (min 55)

Napomena 

 
Na početak