03 Jun, 2020
BosnianBAEnglish (UK)
ORGANSKA HEMIJA I
    
   
RASPORED NASTAVE
    
Predavanja

četvrtak, 10:00-11:30, predavaona 229/II

Laboratorijske vježbe
I i II grupa; srijeda, 08:30-13:00, praktikum 226
     
    
VODIČ KROZ PREDAVANJA
    
01-Struktuni i elektronski efekti u organskim molekulama
02-Vrste organskih reakcija
03-Vrste organskih reakcija i međuprodukti - nastavak
04-Nukleofilna adicija na karbonilnu grupu
05-Kisik ili sumpor kao nukleofili - acetali, ketali i hidrati
06-Ponavljanje gradiva
07-Adicija amina na karbonilnu grupu
08-Hidrid kao nukleofil - redukcija
09-Ugljik kao nukleofil - organometalni spojevi
10-Acilirane enolat aniona - Claisenova kondenzacija
11-Nukleofilna supstitucija na karbonilnoj grupi - karboksilne kiseline
12-Nukleofilna supstitucija
13-Parametri koji utiču na nukleofilnu supstituciju 
14-Reakcije eliminacije
15-Alfa ugljikov atom
16-Kratak pregled reakcija supstitucije
  
   
OBAVJEŠTENJA
 

Raspored laboratorijskih vježbi za akademsku 2019/20. godinu možete preuzeti ovdje.

Rezultate testa I iz predmeta ORGANSKA HEMIJA I održanog 19.12.2019. godine možete preuzeti ovdje

Angažman studenata i ostvarene bodove u toku zimskog semestra 2019/20. godine možete preuzeti ovdje

Rezultate završnog testa iz predmeta ORGANSKA HEMIJA I održanog 03.02.2020. godine možete preuzeti ovdje.

Konačne ocjene iz predmeta ORGANSKA HEMIJA I nakon ispita održanog 03.02.2020. godine možete preuzeti ovdje.

Rezultatw ponovljenog testa iz predmeta ORGANSKA HEMIJA I održanog 17.02.2020. godine možete preuzeti ovdje.

Konačne ocjene iz predmeta ORGANSKA HEMIJA I nakon ispita održanog 17.02.2020. godine možete preuzeti ovdje.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Na početak