03 Jun, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

 

ORGANSKA HEMIJA SA MATERIJALIMA

Studijski program

 Interdisciplinarni studij - Konzervacija i restauracija

Semestar

 II

Obavezni/Izborni

 Obavezni

ECTS/Sati

 6 ECTS / 3+2 (45+30)

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

 Dr. Danijela Vidic, vanredni profesor

Učesnici u nastavi

 Mr. Lejla Klepo, viši asistent

 Muamer Dizdar, MA, asistent
 Dušan Čulum, MA, asistent
 Mr. Anela Topčagić, viši asistent

Ciljevi predmeta

Osposobljavanje studenta da razumije i stekne osnovna znanja iz hemije glavnih funkcionalnih grupa u organskoj hemiji. Upoznavanje sa osnovnim elementima polimera i različitih organskih materijala koji mogu biti predmetom konzervacije i restauracije.

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

Ugljikovodici.
Aromatski spojevi.
Halogenirani ugljikovodici.
Spojevi sa O i N.
Ulja i masti.
Voskovi.
Polisaharidi.
Proteini.
Prirodne smole i lakovi.
Boje (sintetičke i vještačke).
Sintetički polimeri.
Otapanje.

Opterećenja studenta (sati)

 Kontakt sati:

 Praktičan rad:                 30

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje:
 Pisani radovi:
 Samostalni rad:              
 Ukupno:                      

Literatura

M. Pavela-Vrančić, J. Matijević, PRIMJENJENA ORGANSKA KEMIJA U KONZERVACIJI I RESTAURACIJI, PMF, Split, 2009.
K.Peter, C.Volhardt, N. E.Schore, ORGANSKA HEMIJA, Datastatus, Beograd, 2004
S. H. Pine, ORGANSKA HEMIJA, Školska knjiga Zagreb1994.
L. Stryer, BIOKEMIJA, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
M. Maksimović, S. Ćavar, D. Vidic, PRAKTIKUM IZ OSNOVA ORGANSKE HEMIJE, PMF, Sarajevo, 2009.

 

Provjera znanja i ocjenjivanje

 

Pohađanje nastave:          10 (min 6)

Angažman na nastavi:       10 (min 5)

Test I:                           40 (min 22)

Završni test (test II):       40 (min 22)

Ukupno :                           100 (min 55)

Napomena 

 
Na početak