28 May, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

 

ORGANSKA HEMIJA

Studijski program

 Biologija-Nastavnički, Biohemija i fiziologija, Ekologija, Genetika, Mikrobiologija

Semestar

 II

Obavezni/Izborni

 Obavezni

ECTS/Sati

 6 ECTS / 3+3 (45+45)

Uslovi pohađanja

 

Nosilac predmeta

 Dr. Danijela Vidic, vanredni profesor

Učesnici u nastavi

 Dušan Čulum, MA, asistent

Ciljevi predmeta
Osposobljavanje studenta da razumije i stekne osnovna znanja iz hemije glavnih funkcionalnih grupa u organskoj hemiji, a u okviru klasičnog pristupa podjeli organskih spojeva, kao i upoznavanje sa osnovnim elementima savremene teorije organskih reakcija.
U okviru hemije prirodnih proizvoda, student će se upoznati sa strukturom i svojstvima važnih biomolekula, produkata primarnog metabolizma koji su neophodni za održavanje životnih procesa.
SADRŽAJ PREDMETA
Nastavne jedinice
Struktura i veze u organskim spojevima.
Metode za odvajanje i prečišćavanje organskih spojeva. Kvalitativna elementarna analiza organskog spoja.
Vrste organskih reakcija.
Najvažnije funkcionalne grupe u organskim spojevima. Imenovanje organskih spojeva.
Karbohidrogeni (ugljikovodici): alkani, alkeni, alkini. Aromatski karbohidrogeni
Halogeni derivati organskih spojeva: haloalkani i halobenzeni
Alkoholi. Tioli. Fenoli. Eteri. Tioeteri.
Aldehidi i ketoni.
Karboksilne kiseline i njihovi derivati (hloridi, anhidridi, esteri i amidi).
Organski spojevi sa nitrogenom: alifatski i aromatski amini.
Heterociklusi. Alkaloidi.
Karbohidrati (Klasifikacija, struktura i osobine).
Lipidi (Struktura i osobine masti i ulja; Voskovi; Kompleksni lipidi; Steroidi).
Proteini (Aminokiseline; Klasifikacija i struktura proteina).
Nukleinske kiseline i njihove komponente.

Opterećenja studenta (sati)

 Kontakt sati:                   45

 Praktičan rad:                 45

 Konsultacije:                   30   
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Pisani radovi:
 Samostalni rad:              30
Ukupno:                       120

Literatura

K. Peter, CVolhardt, N. E. Schore, ORGANSKA HEMIJA, Datastatus, Beograd, 2004
S. H. Pine, ORGANSKA HEMIJA, Školska knjiga Zagreb1994.
M. Maksimović, S. Ćavar, D. Vidic, PRAKTIKUM IZ OSNOVA ORGANSKE HEMIJE, PMF, Sarajevo, 2009.
M. Maksimović, KARBOHIDROGENI - Zadaci i rješenja iz organske hemije, PMF, Sarajevo, 2003.

Provjera znanja i ocjenjivanje 

Pohađanje nastave:          5 (min 4)

Angažman na nastavi:       14 (min 6)
Test I:                                  36 (min 20)

Završni test (test II):       45 (min 25)

Ukupno :                            100 (min 55)

Napomena 

 
Na početak