03 Jun, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HRHI21

BIOPROCESNO PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Studijski program
 Hemija - kontrola kvaliteta i zaštita okoliša
Semestar
 I
Obavezni/Izborni
 izborni
ECTS/Sati
 4 ECTS / 4+0 (60+0)
Uslovi pohađanja
 
Nosilac predmeta
 Dr. Mirza Nuhanović, vanredni profesor
Učesnici u nastavi
 
Ciljevi predmeta
Upoznavanje studenata sa biotehnološkim metodama i tehnikama prečišćavanja otpadnih voda.

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

Izvori nastanka i tretman otpadnih voda
Karakterizacija otpadnih voda
Ciljevi tretmana otpadnih voda
Opšta shema bioprocesnog inžinjerstva
Bioreaktor
Biološke procesne jedinice
Korištenje mikroorganizama u svrhu prečišćavanja otpadnih voda
Biljni uređaji
Industrijska biotehnologija

 

Opterećenja studenta (sati)
 Kontakt sati:                 

 Praktičan rad:                 

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Konsultacije:                
 Samostalni rad:              
Ukupno:                      
Literatura

 

1. Josip Baras, Vlada Veljković, Stevan Popov,Dragan Povrenović, Miodrag Lazić, Branislav Zlatković, (2009). Osnovi Bioprocesnog inžinjerstva, Univerzitet u Nišu, Tehnološki fakultet Leskovac
2. Lawrence K. Wang,Volodymyr Ivanov, Joo-Hwa Ta, Yung-Tse Hung (2010). Environmental Biotechnology, Handbook of Environmental Engineering, Volume 10, Springer, UK
3. Nicholas P. Cheremisinoff (1996). Biotechnology for Waste and Wastewater Treatment, NP, US
4. N. F. Gray (2004). Biology of Wastewater Treatment, 2nd Edition, University of Dublin, Ireland

 

 

Provjera znanja i ocjenjivanje

 

 

Testovi:                        30 (min 16,5)

Seminarski rad:               30 (min 16,5)

Završni ispit:                  40 (min 22)

Ukupno :                           100 (min 55)

Napomena 

 
Na početak