03 Jun, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HTH405

BIOTEHNOLOŠKA RAZGRADNJA OTPADA

Studijski program
 Hemija - kotrola kvaliteta i zaštita okoliša
Semestar
 VII
Obavezni/Izborni
 izborni
ECTS/Sati
 3 ECTS / 2+1 (30+15)
Uslovi pohađanja
 Uvod u biotehnologiju
Nosilac predmeta
 Dr. Mirza Nuhanović, vanredni profesor
Učesnici u nastavi

 Narcisa Smječanin, MA, asistent

Ciljevi predmeta
Upoznavanje studenata sa primjenom biotehnologije u zaštiti okoliša.
Osnovni principi i tehnike biotehnološke razgradnje otpada

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

Uloga i značaj biotehnologije u zaštiti okoliša
Osnovni principi biogeohemijskih procesa
Biotehnološki procesi koji se primjenjuju u zaštiti okoliša
Postupci obrade otpadnih voda:
Prethodna, primarna, sekundarna i tercijarna obrada
Biološko uklanjanje sastojaka sa ugljikom, dušikom, fosforom i sumporom
Uklanjanje mikroonečišćenja
Metoda bioaugmentacije
Biljni uređaji
Nove metode motrenja onečišćenja u okolišu
Biotransformacija i upravljanje otpadom nakon tretiranja istog

 

Opterećenja studenta (sati)
 Kontakt sati:                 

 Praktičan rad:                 

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Konsultacije:                
 Samostalni rad:              
Ukupno:                      
Literatura
1. Biotechology from A to Z;William Bains, UK, 2000
2. Biotehnologija u zaštiti okoliša, M. Dutour, Sikirić, V. Tomašić, Zagreb
3. Markert, B.A., Breure, A.M., Zechmeister, H.G., 2003. Bioindicators & Biomonitors: Principles, Concepts, and Applications, El Sevier, Sci.Ltd., UK.
4. Zhang, C., 2007. Fundamentals of environmental sampling and analysis, John Wiley & Sons, nc

 

Provjera znanja i ocjenjivanje

 

 

Testovi:                        30 (min 16,5)

Seminarski rad:               30 (min 16,5)

Završni ispit:                  40 (min 22)

Ukupno :                           100 (min 55)

Napomena 

 
Na početak