03 Jun, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HTH404

BIOGORIVA

Studijski program
 Hemija - nastavnički smjer
Semestar
 VII
Obavezni/Izborni
 izborni
ECTS/Sati
 3 ECTS / 2+1 (30+15)
Uslovi pohađanja
 Uvod u biotehnologiju
Nosilac predmeta
 Dr. Mirza Nuhanović, vanredni profesor
Učesnici u nastavi

 Narcisa Smječanin, MA, asistent

Ciljevi predmeta
Upoznavanje sa principima i tehnikama dobijanja energenata iz obnovljivih izvora energije. Biogoriva I, II i III generacije

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

Obnovljivi izvori energije
Biomasa – temelj proizvodnje biogoriva
Principi i tehnike dobijanja biogoriva
Prva geberacija biogoriva
Druga geberacija biogoriva
Treća generacija biogoriva
Biogas
Uticaj biogoriva na okoliš

 

Opterećenja studenta (sati)
 Kontakt sati:                 

 Praktičan rad:                 

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Konsultacije:                
 Samostalni rad:              
Ukupno:                      
Literatura
1. Miloš Rdaković, Biodizel, biogas, biomasa, Beograd 2009.
2. Miloš Rdaković, Obnovljivi izvori energije i njihova ocena, Beograd, 2010.
3. Dinko Sinčić, Biodizel: Svojstva i tehnologija proizvodnje , Zagreb, 2008.
4.Ashok Pandey, Christian Larroche, Steven C. Ricke, Claude-Gilles Dussap and Edgard Gnansounou, Biofuels, Alternative Feedstocks and Conversion Processes,(1st Edition), Elsevier Inc, 2011.

 

Provjera znanja i ocjenjivanje

 

 

Testovi:                        30 (min 16,5)

Seminarski rad:               30 (min 16,5)

Završni ispit:                  40 (min 22)

Ukupno :                           100 (min 55)

Napomena 

 
Na početak