03 Jun, 2020
BosnianBAEnglish (UK)

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

HTH474

UVOD U BIOTEHNOLOGIJU

Studijski program
 Hemija - opšti smjer
Semestar
 VII
Obavezni/Izborni
 Obavezni
ECTS/Sati
 3 ECTS / 2+0 (30+0)
Uslovi pohađanja
 Organska hemija I, Organska hemija II, Biohemija I, Biohemija II
Nosilac predmeta
 Dr. Mirza Nuhanović, vanredni profesor
Učesnici u nastavi

 Emira Hodžić, stručni saradnik

Ciljevi predmeta
Osnove genetičkog inžinjeringa, upotreba savremenih dostignuća i metodoligija biotehnologije

SADRŽAJ PREDMETA

Nastavne jedinice

Struktura, morfologija i funkcija ćelije
Mikroorganizmi, uloga mikroorganizama u GI
Nukeinske kiseline
Regulacija funkcije gena
Promjenjivost naslijednog materijala
Genetički inžinjering
Enzimi
Vektori
Sekvencioniranje DNK, PCR
Molekularni markeri
Transfer gena u bakterije, biljke, animalne ćelije
Mikrobne kulture i fermentacija
Specifične operacije u hemijskoj industriji i biotehnologiji: postrojenja,postupci, kontrola, razvoj senzorai automatizacija
Osnove forenzičke analize

 

Opterećenja studenta (sati)
 Kontakt sati:                 

 Praktičan rad:                 

 Seminari:
 Priprema ispita:
 Literatura - čitanje
 Konsultacije:                
 Samostalni rad:              
Ukupno:                      
Literatura
1. K.Bajrović,A.Jevrić-Čaušević,R.Hadžiselimović, Uvod u genetičko nženjerstvo i biotehnologiju, INGEB, Sarajevo, 2005
2.J Patrick Fitch, An Engineering Introduction to Biotechnology, SPIE Press, Whsington, USA, 2002
3.Bernard R. GlickJack J. Pasternak, Cheryl L. Patten, Molecular Biotechnology: Principles and Applications of Recombinant DNA (4th Edition), Washington, USA, 2010
4.Lisa A. Seidman, Cynthia J. Moore, Basic Laboratory Methods for Biotechnology (2nd Edition), USA, 2008

 

Provjera znanja i ocjenjivanje

 

 

Testovi:                        30 (min 16,5)

Seminarski rad:               30 (min 16,5)

Završni ispit:                  40 (min 22)

Ukupno :                           100 (min 55)

Napomena 

 
Na početak