Odsjek za geografiju je najstarija visokoškolska geografska obrazovna ustanova u Bosni i Hercegovini koja već gotovo sedam decenija intenzivno razvija geografsku nauku i struku. Tokom ovog perioda na našem Odsjeku je obrazovano preko hiljadu diplomiranih geografa i više desetina magistara i doktora geografskih nauka.

     Generacije zaposlenika našeg Odsjeka su realizovale veliki broj međunarodnih i domaćih naučno-istraživačkih projekata, publikovali veliki broj udžbenika, naučnih i stručnih radova, organizirali veliki broj međunarodnih i domaćih konferencija, kongresa i simpozija i tako dali značajan doprinos u razvoju cjelokupnog bosanskohercegovačkog društva.

     Nastavnici i saradnici našeg Odsjeka i u sadašnjem periodu su postigli i postižu zavidne rezultate kako na edukativnom tako i na nivou aplikacije geografske nauke u brojnim oblastima kao što su planiranje i upravljanje prostornim pojavama i procesima, optimizaciji korištenja prirodnih i društvenih resursa, regionalno planiranje i regionalni razvoj, urbano i ruralno planiranje, turizam, zaštita životne sredine i sl.    

     U vezi sa istaknutim, na našoj web stranici se možete upoznati sa organizacionom strukturom Odsjeka, nastavnim osobljem, organizacijom nastavnog procesa na sva tri ciklusa studija, naučno-istraživačkim i drugim aktivnostima. Ovo su samo važniji od većeg broja web sadržaja naše stranice koji će Vam omogućiti da se informišete o svemu što Vam omogućava studiranje i/ili neki drugi oblik suradnje sa našim Odsjekom.  

 

Glavni kontakti:

Poštanska adresa: Odsjek za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo,

Zmaja od Bosne 33 - 35, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 33 723 720

Fax: +387 33 649 359

E-mail: 

(Detaljnije o kontaktima možete potražiti na tabu „Kontakti“)