Na Preliminarnu rang listu kandidati imaju pravo prigovora dekanu Fakulteta u roku od tri dana od dana objave Preliminarne rang liste, tj. 10., 11. i 14. jula 2014. godine.

 

Nastavno-naučno vijeće Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na 54. sjednici održanoj 9.07.2014. godine, prilikom razmatranja Preliminarnih rang listi prijavljenih i primljenih kandidata za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015.godini na Prirodno-matematičkom  fakultetu  Univerziteta u Sarajevu, jednoglasno je donijelo sljedeće  z a k lj u č k e:

 

1.     Usvajaju se Preliminarne rang liste prijavljenih i primljenih kandidata za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini na Prirodno-matematičkom fakultetu  Univerziteta u Sarajevu.                                                                           

2.     Kandidatima koji nisu ostvarili pravo upisa na redovan studij (troškove snosi osnivač), daje se mogućnost da se u žalbenom roku prijave na redovan samofinansirajući studij  na Odsjeku na koji su konkurisali i na smjerovima na kojima ima slobodnih mjesta. Kandidati u Studentskoj službi preuzimaju odgovarajući formular i popunjen predaju u Studentsku službu.

3.     Na mjesta koja su predviđena za strane državljanje, a ista su ostala nepopunjena, mogu se prijaviti kandidati-državljani Bosne i Hercegovine, koji nisu ostvarili pravo upisa na redovan studij (troškove snosi osnivač) ili redovan samofinansirajući studij, u statusu redovnih samofinansirajućih studenata na odsjecima i smjerovima do popune konkursom utvrđenog broja.

 

Preliminarna rang lista :

 

GEOGRAFIJA