O Odsjeku

 

Poštovani studenti, kolegice i kolege geografi i ostali posjetioci, 

 

     Studij geografije u Bosni i Hercegovini otpočeo je osnivanjem Katedre za geografiju na Filozofskom   fakultetu  Univerziteta  u  Sarajevu 1950.   godine.  Osnivanjem  Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, kao zasebne nastavno-naučne institucije 1960. godine, Katedra za geografiju prerasta u Odsjek za geografiju, kao najreferentniju visokoškolsku instituciju u Bosni i Hercegovini u oblasti geografske nauke.

     Osnovna misija Odsjeka za geografiju je edukacija nastavničkog kadra za osnovne i srednje škole i kadrova za geografska stručno-aplikativna zanimanja, kao što su turizam, zaštita životne sredine i regionalno prostorno planiranje. Osim organizacije nastvanog procesa misija Odsjeka se ostvaruje i kroz naučno-istraživački rad, organizacijom naučnih i stručnih skupova i brojnim drugim djelatnostima.

     Rezultat dosadašnjeg nastavno-pedagoškog rada su 1.392 diplomirana geografa i oko 40 magistara i doktora geografskih nauka, koji su svoje geografsko stručno i naučno obrazovanje stekli na Odsjeku za geografiju.

     U periodu od osnivanja pa do 2005.godine na Odsjeku za geografiju je organiziran nastavni proces na dodiplomskom, postdiplomskom i doktorskom studiju za nastavničko usmjerenje kroz koji su se obrazovale brojne generacije profesora i nastavnika geografije u Bosni i Hercegovini i široj regiji.

     Odsjek  za  geografiju  započeo  je  od  akademske 2005/2006.  godine  sa  primjenom Bolonjskih principa studiranja organizacijom studija geografije  na tri  vrlo atraktivna  i propulzivna smjera na prvom ciklusu studija i to: „Nastavnički“, „Regionalno i prostorno planiranje“ i „Turizam i zaštita životne sredine“. Studij na svakom od pomenutih smjerova traje 4 godine (8 semestara), nakon kojih svršeni studenti dobijaju određena zvanja suglasno nastavnom  planu  studija  geografije  po  Bolonjskom  sistemu.  Kontinuitet  geografskog obrazovanja po Bolonji na našem Odsjeku dodatno se ostvaruje kroz drugi i treći ciklus studija geografije na sva tri studijska usmjerenja, odnosno na: master studiju (u trajanju od 2 semestra) i doktorskom studiju (u trajanju od šest semestara) kojima se stiču zvanja suglasno nastavnim planovima za adekvatni studijski ciklus.

     Pored nastavne, u svom dosadašnjem radu Odsjek za geografiju obavljao je i kontinuiranu naučno-istraživačku  aktivnost  kroz  realizaciju  brojnih  naučno-istraživačkih  projekata  i ekspertiza, organizaciju/suorganizaciju naučnih i stručnih skupova i druge oblike naučnoistraživačkog rada. Organizacijom većeg broja stručnih seminara Odsjek za geografiju dao je značajan doprinos u procesu permanentnog stručnog usavršavanja nastavnika i profesora geografije u osnovnim i srednjim školama Bosne i Hercegovine.

    Posebno je važno istaći da je Odsjek za geografiju dao poseban doprinos u procesu uspostave i funkcioniranja novog sistema geografskog obrazovanja u osnovnoj i srednjim školama i na univerzitetima u Federaciji Bosne i Hercegovine izradom nastavnih planova i programa, udžbenika i priručnika za sve nivoe geografskog obrazovanja, unatoč nedostatku potrebnog  nastavnog i naučno-istraživačkog kadra, kako na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, tako i u ostalim geografskim nastavno-naučnim institucijama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pored toga, nastavnici sa Odsjeka za geografiju izvode nastavu na drugim fakultetima Univerziteta u Sarajevu i na visokoškolskim nastavno-naučnim  institucijama  Univerziteta  u  Tuzli,  Univerziteta „Džemal  Bijedić“  u Mostaru i Univerziteta u Bihaću.

     U nastavno-naučnom procesu na Odsjeku za geografiju uključeno je 5 redovnih profesora, 3 vanredna profesora, 8 docenata, 6 viših asistenta i 3 asistenta. Odsjek za geografiju razvio je vrlo intenzivnu suradnju sa više visokoškolskih nastavno-naučnih institucija u inostranstvu među kojima su: Department of Geography University of Kingston, University de Paris-IV, Institut fur Geographie und Raumforschung Karl-Franzens-Universitat Graz, University of Kopenhagen, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Oddelek za geografijo Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem u Kopru, Geografski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,  Katedra  za  geografiju  Pedagoške  fakultete  Masarykove  Univerze  u  Brnu, Univerzitat Trier i dr.

Organizacijsku strukturu Odsjeka čine:

- Šef Odsjeka

- Sekretar Odsjeka

- Vijeće Odsjeka

- Vijeće postdiplomskog studija

- Katedra za fizičku geografiju

- Katedra za društvenu geografiju

- Katedra za regionalnu geografiju

- Katedra za geologiju

- Kabinet za metodiku nastave geografije

- Institut za regionalno i prostorno planiranje

- GIS centar

- Biblioteka

Detaljniji podaci i informacije o planovima i programima, režimu studija, rasporedu održavanja  nastave  i  polaganja  ispita,  nastavnom  osoblju,  naučno-nastavnoj  i  naučno-istraživačkoj djelatnosti i drugim aktivnostima Odsjeka za geografiju dostupni su na ovoj web-stranici.

Šef Odsjeka za geografiju,
Dr.Sc. Nusret Drešković, docent