Studijski program na III ciklusu studija Odsjeka  za  geografiju  prema Bolonjskom sistemu studiranja započeo je  u akademskoj 2013/2014. godini. Treći ciklus studija traje 3 studijske godine, odnosno 6 semestra i njegovim završetkom se stiče ukupno 180 ECTS kredita. Jedna studijska godina je organizirana na dva semestra, ljetni i zimski, i traje jednu akademsku godinu (sa jednomjesečnim prekidom tokom augusta). Završetkom jedne studijske godine stiče se ukupno 60 ECTS kredita, odnosno 30 ECTS po jednom semestru.

    Studijski programi na III ciklusu studija Odsjeka za geografiju su organizirani na sljedeća tri studijska smjera:

Geografija u obrazovanju (u okviru studija zajedničkog trećeg ciklusa – doktorski studij „Prirodne i matematičke nauke u obrazovanju“),

- Regionalno i prostorno planiranje,

- Turizam i zaštita životne sredine.

 

Studijski program Geografija u obrazovanju na III ciklusu studija predstavlja studijsko usmjerenje u okviru studija zajedničkog trećeg ciklusa – doktorski studij „Prirodne i matematičke nauke u obrazovanju“ kojeg je u junu 2013.godine formirao Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu. Obavezni predmeti zajedničkog trećeg ciklusa - doktorski studij “Prirodne i matematičke nauke u obrazovanju” nose 23 ECTS u prvom semestru, 10 ECTS u drugom semestru i 20 ECTS u trećem semestru. U skladu sa Smjernicama predviđeno je da studenti u III., IV., V., i VI., semestru budu pretežno angažovani na naučno-istraživačkim aktivnostima i izradi doktorske disertacije. Nastavni predmeti su raspodijeljeni u četiri grupe. Prvu grupu čine predmeti iz oblasti pedagoških i psiholoških nauka. U drugu grupu svrstani su predmeti iz oblasti metodike nastave geografije (za studij geografije).

 

Trećoj grupi pripadaju predmeti iz strukovnih oblasti prirodnih i matematičkih nauka (geografski predmeti za studij geografije), a četvrtu grupu čine predmeti/seminari koji se neposredno odnose na naučno-istraživački rad kandidata i izradu doktorske disertacije. Predviđeno je da zastupljenost predmeta iz pomenutih grupa iznosi približno 15% (prva grupa), 15% (druga grupa), 15% (treća grupa) i 55% (četvrta grupa). Studij se sastoji od predavanja, koja mogu biti i konsultativnog karaktera u zavisnosti od broja polaznika i naučno-istraživačkog rada u okviru doktorske teze koji se valorizira kroz četiri doktorska seminara i odbranom doktorskog rada. Završetkom III ciklusa Geografija u obrazovanju stiče se zvanje doktor geografskih nauka/znanosti u obrazovanju.