Studijski program na II ciklusu studija Odsjeka  za  geografiju  prema Bolonjskom sistemu studiranja započeo  je  u akademskoj 2008/2009. godini. Drugi ciklus studija na Odsjeku za geografiju traje jednu studijsku godinu, odnosno 2 semestra (zimski i ljetni) i njegovim završetkom se stiče ukupno 60 ECTS kredita, odnosno 30 ECTS po jednom semestru.

     Studijski programi na II ciklusu studija Odsjeka za geografiju su organizirani na sljedeća tri studijska smjera:

·         nastavnički,

·         regionalno i prostorno planiranje,

·         turizam i zaštita životne sredine.

     Studijski program nastavničkog smjera na II ciklusu studija je prilagođen edukaciji i pripremi studenata za stručno-naučni rad u oblasti odgojno-obrazovnog sistema u oblasti geografije kao i za pedagoški rad u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini. Završetkom II ciklusa studija nastavničkog smjera stiče se zvanje magistar geografije (MA).

     Osim za samostalno vođenje odgojno-obrazovnog procesa  u osnovnim i srednjim školama iz svih predmeta koji pripadaju matičnoj oblasti geografije, magistri geografije su osposobljeni i za učešće u svim aktivnostima timske izrade i revizije nastavnih planova za osnovnu i srednje škole, učešće u kreiranju i reviziji nastavnih programa iz svih predmeta koji pripadaju matičnoj oblasti geografije, savjetodavne i nadzorne aktivnosti u cilju unapređenja odgojno-obrazovnog procesa iz geografije koje sprovode nadležna ministarstva i institucije, kao i učešće u procesu stručne evaluacije udžbenika i priručnika za sve predmete koji pripadaju oblasti geografije.