I CIKLUS STUDIJA

 

     Studijski program na I ciklusu studija Odsjeka  za  geografiju  prema Bolonjskom sistemu studiranja započeo  je  u akademskoj 2005/2006. godini. Prvi ciklus studija na Odsjeku za geografiju traje 4 studijske godine, odnosno 8 semestara i njegovim završetkom se stiče ukupno 240 ECTS kredita. Jedna studijska godina je organizirana na dva semestra, zimski i ljetni, i traje jednu akademsku godinu (sa jednomjesečnim prekidom tokom augusta). Završetkom jedne studijske godine stiče se ukupno 60 ECTS kredita, odnosno 30 ECTS po jednom semestru.

      Studijski programi na Odsjeku za geografiju su organizirani na sljedeća tri studijska smjera:

·         Nastavnički,

·         Regionalno i prostorno planiranje,

·         Turizam i zaštita životne sredine.

     Studijski program nastavničkog smjera je prilagođen edukaciji i pripremi studenata za pedagoški rad u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini. Završetkom I ciklusa studija nastavničkog smjera stiče se zvanje bakalaureat geografije. Bakalaureat geografije osposobljen je za samostalno vođenje odgojno-obrazovnog procesa  u osnovnim i srednjim školama iz svih predmeta koji pripadaju matičnoj oblasti geografije. Bakalaureati geografije koji su završili I ciklus studija geografije sa prosječnom ocjenom tokom studija višom od 8/osam/ imaju mogućnost za učešće u nastavno-naučnom procesu u svojstvu asistenta na visokoškolskim ustanovama koje realiziraju studij geografije na I ciklusu studija.

     Studijski program na smjeru regionalno i prostorno planiranje je prilagođen edukaciji i pripremi studenata za rad u oblastima regionalnog i prostornog planiranja. Završetkom I ciklusa studija smjera regionalno i prostorno planiranje stiče se zvanje bakalaureat regionalnog i prostornog planiranja. Bakalaureat regionalnog i prostornog planiranja osposobljen je za timski rad u različitim fazama pripreme, izrade i revizije prostornih i regionalnih planova u oblasti prirodnogeografskih  i društvenogeografskih osnova regionalnih i prostornih planova. Bakalaureati regionalnog i prostornog planiranja koji su završili I ciklus studija sa prosječnom ocjenom tokom studija višom od 8/osam/ imaju mogućnost za učešće u nastavno-naučnom procesu u svojstvu asistenta na visokoškolskim ustanovama koje realiziraju studij geografije i regionalnog i prostornog planiranja na I ciklusu studija.

      Studijski program na smjeru turizam i zaštita životne sredine je prilagođen edukaciji i pripremi studenata za rad u oblastima turizma i zaštite životne sredine. Završetkom I ciklusa studija smjera turizam i zaštita životne sredine stiče se zvanje bakalaureat turizma i zaštite životne sredine. Bakalaureat turizma i zaštite životne sredine profesionalno je osposobljen za timski rad u identifikaciji i valorizaciji prirodnogeografskih i društvenogeografskih potencijala u svim fazama turističkog planiranja, u identifikaciji i valorizaciji turističkih potencijala u svim fazama izrade strategija turističkog razvoja, u organizaciji svih faza turističkih putovanja u zemlji i inozemstvu (posebno u prezentaciji turističkih resursa),  u izradi i propagandnoj prezenaciji atraktivnih turističkih motiva (u štampanoj i elektronskoj verziji), u komponentnim i kompleksnim programskim istraživanjima prirodnogeografskih i društvenogeografskih elemenata i faktora za ocjenu kvaliteta životne sredine i brojnih drugih poslova koje se odnose na navedene oblasti. Bakalaureati u oblasti turizma i zaštite životne sredine koji su završili I ciklus studija geografije sa prosječnom ocjenom tokom studija višom od 8/osam/ imaju mogućnost za učešće u nastavno-naučnom procesu u svojstvu asistenta na visokoškolskim ustanovama koje realiziraju studij geografije u oblasti turizma i zaštite životne sredine na I ciklusu studija.

     Detaljnije informacije o navedenim studijskim programima I ciklusa studija geografije na našem Odsjeku mogu se dobiti pregledom adekvatnih nastavnih planova i programa.