Studijski program na I ciklusu studija Odsjeka  za  geografiju  prema Bolonjskom sistemu studiranja započeo  je  u akademskoj 2005/2006. godini. Prvi ciklus studija na Odsjeku za geografiju traje 4 studijske godine, odnosno 8 semestara i njegovim završetkom se stiče ukupno 240 ECTS kredita. Jedna studijska godina je organizirana na dva semestra, zimski i ljetni, i traje jednu akademsku godinu (sa jednomjesečnim prekidom tokom augusta). Završetkom jedne studijske godine stiče se ukupno 60 ECTS kredita, odnosno 30 ECTS po jednom semestru.

      Studijski programi na Odsjeku za geografiju su organizirani na sljedeća tri studijska smjera:

·         Nastavnički,

·         Regionalno i prostorno planiranje,

·         Turizam i zaštita životne sredine.

     Studijski program nastavničkog smjera je prilagođen edukaciji i pripremi studenata za pedagoški rad u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini. Završetkom I ciklusa studija nastavničkog smjera stiče se zvanje bakalaureat geografije. Bakalaureat geografije osposobljen je za samostalno vođenje odgojno-obrazovnog procesa  u osnovnim i srednjim školama iz svih predmeta koji pripadaju matičnoj oblasti geografije. Bakalaureati geografije koji su završili I ciklus studija geografije sa prosječnom ocjenom tokom studija višom od 8/osam/ imaju mogućnost za učešće u nastavno-naučnom procesu u svojstvu asistenta na visokoškolskim ustanovama koje realiziraju studij geografije na I ciklusu studija.