• Tematsko kartiranje u geografskim istraživanjima
  • Nastavni proces
  • Terenska nastava i nastava u učionici

O Bosni i Hercegovini

 

Bosna i Hercegovina je država Jugoistočne Evrope, smještena u zapadnom dijelu Balkanskog poluostrva. Porijeklo imena Bosna nije do kraja rasvijetljeno i pored postojanja više teorija, ali se zna da je ono po prvi put dokumentovano u X stoljeću, u djelu bizantskog cara Konstantina VII Porfirogeneta, pod nazivom ''De Administrando Imperio''. Naziv Hercegovina potiče od titule srednjovjekovnog feudalca Stjepana Vukčića Kosače – herceg svetog Save. Iako različite po starosti,  historijskoj hijerarhiji i veličini, Bosna na sjeveru i Hercegovina na jugu danas predstavljaju dvije ravnopravne regije u nazivu države. Površina državne teritorije Bosne i Hercegovine iznosi 51 129 km². Okružuju je tri susjedne države – Republika Hrvatska na sjeveru, zapadu i jugu, Republika Srbija  na istoku i Republika Crna Gora na jugoistoku. Njene granice uglavnom prate određene prirodnogeografske objekte, pa tako najvećim dijelom imaju orografski i hidrografski karakter. Bosna i Hercegovina ima i jednu od najkraćih morskih obala na svijetu. Naime, u sektoru Neumskog zaljeva i poluostrva Klek u Malostonskom kanalu izlazi na Jadransko more, obalnom fasadom u dužini od 24 kilometra. Karakterističan oblik državnog teritorija na geografskoj karti se najčešće poistovjećuje sa pravouglim trouglom jednakih kateta, čija hipotenuza ima pravac sjeverozapad-jugoistok. Ovaj motiv je prenesen i na državnu zastavu.