Biblioteka

Prvi trag nastanka Biblioteke, odnosno nabavka prvog fonda geografske i geološke literature, seže u 50-te godine XX stoljeća kada je pri Filozofskom fakultetu formirana Katedra za geografiju. O tome svjedoči prvi diplomski rad iz oblasti geografije (1954.), koji je uvršten u fond Biblioteke. Biblioteka Odsjeka za geografiju osnovana je kada i Prirodno-matematički fakultet, odnosno Odsjek za geografiju, deset godina kasnije. U današnji prostor Biblioteka je smještena 1974. godine, a od 2012. godine je u sastavu Biblioteke Prirodno-matematičkog fakulteta kao posebne stručne organizacijske jedinice.

Biblioteka je otvorenog tipa, a njen knjižni fond se sastoji od: monografskih (8311 svezaka) i periodičnih (4375 svezaka) publikacija iz oblasti geografije, geologije i srodnih znanosti. Ne manje važan dio fonda su i završni radovi: diplomski (1663 naslova), master (141 naslov), magistarski (20 naslova) i doktorske disertacije (32 naslova).

U tijeku je izrada online kataloga preko COBISS.BH (Kooperativnog online bibliografskog sistema i servisa). Također je u vidu kumulativne bibliografije, rađene po ISBD standardima i sa određenim registrima, urađena Bibliografija doktorskih disertacija, magistarskih, master i diplomskih radova odbranjenih na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u periodu 1954.-2016. godine.

Bibliografija završnih radova Odsjeka za geografiju 1954-2016

Kontakt:

Zmaja od Bosne 33/II

71 000 Sarajevo

Telefon: +387 33 723 751

E-mail: biljana.stojanovic01@yahoo.com

Bibliotekar: Biljana Stojanović, diplomirani komparativist i bibliotekar

Radno vrijeme za korisnike: 11:30 – 16:00 h