Naučno-istraživački rad na Odsjeku

Naučno-istraživački rad na Odsjeku za fiziku podijeljen je na četiri oblasti:

  • fizika kondenzovane materije
  • atomska, molekularna i optička fizika
  • fizika visokih energija
  • edukacijska fizika

Još od samog osnivanja Prirodno-matematičkog  fakulteta na Odsjeku za fiziku je djelovala i laboratorija metala koja se održala do današnjeg dana. U ovoj laboratoriji trenutno se vrše ispitivanja električnih i magnetnih osobina tzv. amorfnih materijala, odnosno metalnih stakala koji za razliku od uobičajenih metala kao što su željezo, bakar, aluminij i dr. nemaju pravilnu kristalnu strukturu nego pokazuju neuređenu (amorfnu) strukturu.

U okviru Katedre za atomsku, molekularnu i optičku fiziku djeluje naučno-istraživačka grupa SAMOPHYS koja se bavi teorijskim modeliranjem laser-induciranih procesa kod atomskih i molekularnih sistema kao što su generacija harmonika višeg reda, jonizacija iznad praga, jonizacija iznad praga višeg reda, i dr. Grupa ima aktivnu saradnju sa Max-Born institutom iz Berlina i mnogim eksperimentalnim grupama širom svijeta, od Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke pa do Japana. Zbog doprinosa u nauci, voditelju grupe akademiku prof. dr. Dejanu Miloševiću 2011. godine uručena je Šestoaprilska nagrada grada Sarajeva.

Na polju fizike visokih energija Odsjek za fiziku surađuje sa Institutom Jožef Stefan iz Ljubljanje i sa ICTP (International Center for Theoretical Physics) iz Trsta. Ova suradnja se ogleda kroz naučno-istraživački rad, studijski boravak studenata i odlazak studenata Odsjeka za fiziku na doktorske studije i kroz organizaciju Škole fizike visokih energija u Sarajevu (SSHEP - Sarajevo School of High Energy Physics) koja se od 2010. godine svake godine  organizuje za studente viših godina studija i postdiplomskih studija. Škola je regionalnog karaktera tako da u njenom radu svake godine učestvuju studenti iz država regiona, Hrvatske, Srbije, Makedonije, Rumunije, Turske i dr.

Zahvaljujući intenzivnom radu kako u obrazovnom procesu tako i na naučno-istraživačkom polju, članovi Odsjeka za fiziku su u periodu od 2005. do 2010. godine objavili 56 naučnih publikacija u Current Contents časopisima, što predstavlja preko 7% ukupnog broja naučnih publikacija koje su objavili uposlenici Univerziteta u Sarajevu, iako je broj uposlenika na Odsjeku za fiziku nešto veći od 1% od ukupnog broja uposlenika Univerziteta. Na ovaj način članovi Odsjeka kroz naučno-istraživački rad doprinose što boljem rangiranju Univerziteta u Sarajevu na svjetskoj rang listi univerziteta. Više o tome možete pročitati na http://www.scimagoir.com/.