Organizacija Odsjeka


U sklopu Odsjeka za fiziku djeluju sljedeće katedre:

1. Katedra za Opštu fiziku 

2. Katedra za fiziku visokih energija

Katedra za fiziku kondenzovane materije

Šef katedre: doc. dr. Suada Sulejmanović

3. Katedra za atomsku, molekularnu i optičku fiziku

Šef katedre: prof. dr. Dejan Milošević

4. Kabinet za metodiku nastave fizike

5. Centar za primijenjenu fiziku

6. Računski centar