Mole se svi prvoupisani studenti drugog ciklusa u akademskoj 2018./2019. godini da na vrijeme prijave temu završnog rada u sekretarijat Odsjeka za fiziku i dostave popunjeni ZR1 obrazac. Obrazac treba popuniti u dogovoru sa mentorom izabrane teme. Studenti se mole da navedene obrasce dostave najkasnije do 25. januara 2019. godine u prostorije sekretarijata na Odsjeku za fiziku. Obrasci se mogu pronaći na stranici Prirodno-matematičkog fakulteta, a lista tema i mentora je data ispod.

Lista tema i mentora za II ciklus studija u akademskoj 2018./2019. godini