U februaru 2018. godine je završen federalni projekat pod nazivom "Uticaj simetrija molekula i laserskog polja na spektre rasijanih elektrona i X-zraka" čija je voditeljica bila prof. dr. Azra Gazibegović-Busuladžić. Saradnici na projektu su bili članovi grupe SAMOPHYS. U okviru ovog projekta potpuno je uvezan i obnovljen računarski klaster na Odsjeku za fiziku kojeg ova naučnoistraživačka grupa koristi pri dužim i/ili kompleksnijim proračunima. Reinstaliran je operativni sistem na ovom računarskom klasteru i olakšan i osavremen online pristup istom. U okviru projekta je nabavljen i kvantno-hemijski softverski paket Q-chem koji bi trebalo da otvori put novim istraživanjima unutar ove grupe. U sklopu ovog projekta su objavljena i poslana na objavljivanje ukupno četiri naučna rada, a voditeljica projekta je održala i predavanje Strong-field ionization of molecules by bicircular laser fields na QUTIF konferenciji (u organizaciji DFG-a) u Bad Honnefu u Njemačkoj u septembru 2017. godine.