Do sada je uloga spina elektrona u fizici jakih laserskih polja i atonauci bila uglavnom ignorisana. U radu Dejana Miloševića:
D. B. Milošević, "Possibility of introducing spin into attoscience with spin-polarized electrons produced by a bichromatic circularly polarized laser field", Phys. Rev. A 93 (5), 051402(R), 1-6 (2016), http://journals.aps.org/pra/abstract/10.1103/PhysRevA.93.051402

koji je objavljen 9. maja 2016. godine kao Rapid Communications u časopisu Physical Review A, pokazano je da se tzv. spin-polarizovani elektroni mogu generisati primjenom bihromatskog cirkularno polarizovanog laserskog  polja.Takvo polje omogućava rasijanje oslobođenog elektrona na matičnom jonu.

To rasijanje se odvija u toku vrlo kratkog dijela optičkog ciklusa i karakteriše se atosekundnom dinamikom, tako da je ovaj rad otkrio novu dimenziju spina u fizici jakih laserskih polja i atonauci. Korišteno je tzv. bicirkularno lasersko polje koje se sastoji od dva cirkularno polarizovana polja koja rotiraju u jednoj ravni u suprotnim smjerovima i sa odnosom frekvencija, odnosno energija odgovarajućih fotona, 1:2. Bicirkularno polje je nedavno privuklo veliku pažnju kao izvor cirkularno polarizovanih mekih x zraka. U pomenutom radu je pokazano da elektroni dobijeni jonizacijom plemenitih gasova takvim poljem posjeduju veliku asimetriju spina ako su energetski nivoi odgovarajućih jona pocijepani (postoji tzv. fina struktura nivoa). Parametar asimetrije spina se jako mijenja sa promjenom energije elektrona (pogledati priloženu sliku na kojoj je parametar asimetrije spina predstavljen u impulsnoj ravni; maksimalna asimetrija dostiže vrijednost od 94%). Elektroni rasijanji na matičnom jonu mogu imati i veće energije. Polarizovani elektroni dobijeni primjenom ovog metoda mogu se koristiti za proučavanje kiralnih molekula i magnetskih materijala sa do sada nedostižnom prostornom i vremenskom rezolucijom.

fig