Projekat “Toward a quantitative strong-field approximation and its application to attoscience” (“Ka kvantitativnoj aproksimaciji jakog polja i njenoj primjeni na atonauku”), finansiran od strane Alexander von Humboldt fondacije iz Njemačke, je uspješno završen. Projekat je bio u saradnji sa dr. Wilhelmom Beckerom sa Max-Born Instituta (MBI) iz Berlina. Vrijednost projekta je 55.000,00 Eura. U toku projekta, koji je trajao tri i po godine, objavljeno je 30 naučnih radova u referentnim časopisima. Uspješno su završene i odbranjene četiri doktorske disertacije (Mustafa Busuladžić, Senad Odžak, Azra Gazibegović-Busuladžić i Elvedin Hasović). Na Odsjeku za fiziku, Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu izgrađen je računarski klaster tipa Beowulf. Članovi grupe Samophys, kao i ostali zaposlenici, su sada u mogućnosti da vrše zahtjevne numeričke proračune. Korištenje ovoga klastera je važno za njihov dalji naučno-istraživački rad. Glavni događaj u 2011. godini bila je konferencija International Laser Physics Workshop LPHYS'11 koja je održana u Sarajevu od 11. do 15. jula. Oprema nabavljena za prezentacije na toj konferenciji se sada uspješno koristi na Odsjeku za fiziku, Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu (projektori u amfiteatru i učionicama).