OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Nova slika za PRA Kaleidoscop

Slika iz naučnog rada akademika prof. dr. Dejana Miloševića Control of the helicity of high-order harmonics generated by bicircular laser fields objavljenog u Phys. Rev. A je izabrana da se predstavi na web stranici časopisa kao dio njihovog Kaleidoscopa. Radi se o slici polja dobijenog kombinacijom polja grupe viših harmonika. https://journals.aps.org/pra/kaleidoscope/pra/98/3/033405 

Uspješno završen projekat Federalnog ministarstva

U februaru 2018. godine je završen federalni projekat pod nazivom "Uticaj simetrija molekula i laserskog polja na spektre rasijanih elektrona i X-zraka" čija je voditeljica bila prof. dr. Azra Gazibegović-Busuladžić. Saradnici na projektu su bili članovi grupe SAMOPHYS. U okviru ovog projekta potpuno je uvezan i obnovljen računarski klaster na Odsjeku za fiziku kojeg ova naučnoistraživačka grupa koristi pri dužim i/ili kompleksnijim proračunima. Reinstaliran je operativni sistem na ovom računarskom klasteru i olakšan i osavremen online pristup istom. U okviru projekta je nabavljen i kvantno-hemijski softverski paket Q-chem koji bi trebalo da otvori put novim istraživanjima unutar ove grupe. U sklopu ovog projekta su objavljena i poslana na objavljivanje ukupno četiri naučna rada, a voditeljica projekta je održala i predavanje Strong-field ionization of molecules by bicircular laser fields na QUTIF konferenciji (u organizaciji DFG-a) u Bad Honnefu u Njemačkoj u septembru 2017. godine.

Kaleidoscope za mjesec maj 2016

Sliku 2 iz rada: Dejan B Milošević, "Possibility of introducing spin into attoscience with spin-polarized electrons produced by a bichromatic circularly polarized laser field", Phys. Rev. A 93 (5), 051402(R), 1-6 (2016), editor je izabrao da prikaze na web stranici časopisa kao dio "Kaleidoscope".

http://journals.aps.org/pra/kaleidoscope

http://journals.aps.org/pra/kaleidoscope/pra/93/5/051402

Kontrola rasijanja elektrona na jonu pomoću bihromatskog cirkularno polarizovanog laserskog polja

Istoga dana kada je objavljen rad o uvođenju spina u atonauku objavljen je i rad:
Christopher A. Mancuso, Daniel D. Hickstein, Kevin M. Dorney, Jennifer L. Ellis, Elvedin Hasović, Ronny Knut, Patrik Grychtol, Christian Gentry, Maithreyi Gopalakrishnan, Dmitriy Zusin, Franklin J. Dollar, Xiao-Min Tong, Dejan B. Milošević, Wilhelm Becker, Henry C. Kapteyn, and Margaret M. Murnane, "Controlling electron-ion rescattering in two-color circularly polarized femtosecond laser fields", Phys. Rev. A 93 (5), 053406, 1-13 (2016), http://journals.aps.org/pra/abstract/10.1103/PhysRevA.93.053406
Ovaj rad grupe autora iz SAD, BiH, Japana i Njemačke editor časopisa je izabro kao rad od posebnog značaja (highlights) http://journals.aps.org/pra#suggestions. Nedavno je eksperimentalno demonstrirana, generacija viših harmonika pomoću bicirkularnog laserskog polja. Ovo otkriće izvora sjajnih koherentnih cirkularno polarizovanih snopova zraka u ektremno ultraljubičastom i području mekih x zraka je predstavljalo proboj u ovoj oblasti nauke.

Opširnije: Kontrola rasijanja elektrona na jonu pomoću bihromatskog cirkularno polarizovanog laserskog polja

Uvođenje spina u atonauku

Do sada je uloga spina elektrona u fizici jakih laserskih polja i atonauci bila uglavnom ignorisana. U radu Dejana Miloševića:
D. B. Milošević, "Possibility of introducing spin into attoscience with spin-polarized electrons produced by a bichromatic circularly polarized laser field", Phys. Rev. A 93 (5), 051402(R), 1-6 (2016), http://journals.aps.org/pra/abstract/10.1103/PhysRevA.93.051402

koji je objavljen 9. maja 2016. godine kao Rapid Communications u časopisu Physical Review A, pokazano je da se tzv. spin-polarizovani elektroni mogu generisati primjenom bihromatskog cirkularno polarizovanog laserskog  polja.Takvo polje omogućava rasijanje oslobođenog elektrona na matičnom jonu.

Opširnije: Uvođenje spina u atonauku

Kaleidoscope za mjesec novembar 2015

Sliku 9 iz nedavno objavljenog rada: Senad Odžak i Dejan B Milošević, Bicircular-laser-field-assisted electron-ion radiative recombination, Physical Review A 92, 053416 (2015), editor je izabrao je da prikaze na web stranici časopisa kao dio "Kaleidoscope" (http://journals.aps.org/pra/kaleidoscope). Slika je izabrana na osnovu estetskih kriterija. Dakle, rezultati su ne samo od značaja za nauku, već i lijepi.

http://journals.aps.org/pra/kaleidoscope

http://journals.aps.org/pra/kaleidoscope/pra/92/5/053416

Odobren projekt Nelinearni atomski procesi u jakom bihromatskom laserskom polju

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je 06.11.2015. godine odobrilo projekat pod naslovom Nelinearni atomski procesi u jakom bihromatskom laserskom polju, čiji je voditelj dr. Senad Odžak, vanredni profesor na Odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta (rezultate konkursa možete pogledati na linku: http://www.fmon.gov.ba/images/REZULTATI_konkurs_2015_-_uredne_prijave11.pdf).
U realizaciji projekta će učestvovati članovi naučno-istraživačke grupe Samophys (http://www.pmf.unsa.ba/samophys/), od kojih je šest doktora fizičkih nauka.
 
Predmet istraživanja u okviru ovog projekta jeste interakcija atomskih sistema sa jakim bihromatskim laserskim poljem kao i analiza različitih nelinearnih procesa (HHG, ATI, LAR itd.)  u zavisnosti od raznih laserskih parametara i izbora atomskog sistema. Poređenju numeričkih rezultata sa dobivenim eksperimentalnim podacima, posebno u slučaju viših harmonika generisanih u plazmi različitih metala, će se dodatno posvetiti pažnja prilikom realizacije ovog projekta.

Naučni rad akademika Dejana Miloševića objavljen u časopisu PNAS

Nedavno je u prestižnom časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences (USA) (skraćeno PNAS) objavljen rad čiji je koautor akademik Dejan Milošević. Impakt faktor (IF) tog časopisa je 9,674 i to je uz Nature i Science jedan od najuticajnijih multidisciplinarnih naučnih časopisa u svijetu. Međunarodni tim naučnika demonstrirao je po prvi put zračenje cirkularno polarizovanih viših harmonika u području mekih x-zraka. Talasna dužina emitovanih viših harmonika je bila manja od osam nanometara i pomoću njih je izvršeno prvo mjerenje magnetnog cirkularnog dihroizma što je otvorilo put daljim istraživanjima novih izvora koherentnih x-zraka i njihove primjene. Rad: "Bright circularly polarized soft x-ray high harmonics for x-ray magnetic circular dichroism" može se preuzeti na: www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1519666112

Opširnije: Naučni rad akademika Dejana Miloševića objavljen u časopisu PNAS