OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Odobren projekt Ispitivanje karaktera transporta skokovima varijabilnog dosega u granularnim filmovima kalijeve plave bronze

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je u novembru 2015. godine odobrilo realizaciju projekta pod naslovom „Ispitivanje karaktera transporta skokovima varijabilnog dosega u granularnim filmovima kalijeve plave bronze (K0.3MoO3)“ čija je voditeljica doc. dr. Maja Đekić.

U okviru projekta cilj je ispitati karakter transporta skokovima varijabilnog dosega (VRH) u nanokristaliničnim filmovima kvazi- jednodimenzionalnog sistema (k-1D) kalijeve plave bronze (K0.3MoO3). Općenito, u k-1D sistemima dolazi do prelaza iz metalnog u poluvodičko stanje ispod temperature prelaza (Tp) i javlja se novo, kolektivno stanje vala gustoće naboja (VGN). Sniženje efektivne dimenzionalnosti dovodi do novih pojava koje nisu moguće u 3D sistemima, naročito do javljanja novih osnovnih, tzv. moduliranih stanja, zbog međudjelovanja fononskih, elektronskih i spinskih stepeni slobode kao što su valovi gustoće naboja (VGN), valovi gustoće spina (VGS), spin-Peierls, antiferomagnetno i supravodljivo stanje. Granice zrna u filmovima jako utiču na fizikale osobine , pa tako i na transportna svojstva. Naše dosadašnje istraživanje je pokazalo da se ponašanje vodljivosti u do sada proizvedenim filmovima sa zrnima veličine nekoliko stotina nanometara može dobro opisati u okviru teorije skokova varijabilnog dosega (VRH) što je karakteristično za neuređene sisteme. Dodatno, pokazalo se da je električna vodljivost u filmovima sa VGN-om uglavnom određena granularnom prirodom filmova, što može sakriti moguće efekte konačnih veličina (finit-size effects). Buduća istraživanja bi mogla otkriti uticaj VGN osnovnog stanja unutar zrna na VRH ponašanje vodljivosti u tankim filmovima kalijeve plave bronze.

U tu svrhu, na Institutu Jožeš Štefan u Ljubljani proizvešćemo novu seriju filmova sa većim zrnima reda veličine mikrometra i ispitati VRH ponašanje u tom slučaju. Povećanje veličine zrna omogućiće bolje razumijevanje razlika u karakteristikama električnog transporta filmova.

Projekat će se realizirati u saradnji sa kolegama sa Instituta za fiziku u Zagrebu, a u njegovoj realizaciji će osim voditeljice projekta učestvovati: Amra Fetić Salčinović, MA, Matej Lozančić, BA, Kerim Hrvat, BA, Damir Avdić, viši laborant i Senad Hatibović, viši laborant sa Odsjeka za fiziku PMF-a u Sarajevu i dr. sc. Katica Biljaković, znanstveni savjetnik i dr. sc. Damir Starešinić, znanstveni suradnik sa Instituta za fiziku u Zagrebu.