OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Kaleidoscope za mjesec maj 2016

Sliku 2 iz rada: Dejan B Milošević, "Possibility of introducing spin into attoscience with spin-polarized electrons produced by a bichromatic circularly polarized laser field", Phys. Rev. A 93 (5), 051402(R), 1-6 (2016), editor je izabrao da prikaze na web stranici časopisa kao dio "Kaleidoscope".

http://journals.aps.org/pra/kaleidoscope

http://journals.aps.org/pra/kaleidoscope/pra/93/5/051402

Kontrola rasijanja elektrona na jonu pomoću bihromatskog cirkularno polarizovanog laserskog polja

Istoga dana kada je objavljen rad o uvođenju spina u atonauku objavljen je i rad:
Christopher A. Mancuso, Daniel D. Hickstein, Kevin M. Dorney, Jennifer L. Ellis, Elvedin Hasović, Ronny Knut, Patrik Grychtol, Christian Gentry, Maithreyi Gopalakrishnan, Dmitriy Zusin, Franklin J. Dollar, Xiao-Min Tong, Dejan B. Milošević, Wilhelm Becker, Henry C. Kapteyn, and Margaret M. Murnane, "Controlling electron-ion rescattering in two-color circularly polarized femtosecond laser fields", Phys. Rev. A 93 (5), 053406, 1-13 (2016), http://journals.aps.org/pra/abstract/10.1103/PhysRevA.93.053406
Ovaj rad grupe autora iz SAD, BiH, Japana i Njemačke editor časopisa je izabro kao rad od posebnog značaja (highlights) http://journals.aps.org/pra#suggestions. Nedavno je eksperimentalno demonstrirana, generacija viših harmonika pomoću bicirkularnog laserskog polja. Ovo otkriće izvora sjajnih koherentnih cirkularno polarizovanih snopova zraka u ektremno ultraljubičastom i području mekih x zraka je predstavljalo proboj u ovoj oblasti nauke.

Opširnije: Kontrola rasijanja elektrona na jonu pomoću bihromatskog cirkularno polarizovanog laserskog polja

Uvođenje spina u atonauku

Do sada je uloga spina elektrona u fizici jakih laserskih polja i atonauci bila uglavnom ignorisana. U radu Dejana Miloševića:
D. B. Milošević, "Possibility of introducing spin into attoscience with spin-polarized electrons produced by a bichromatic circularly polarized laser field", Phys. Rev. A 93 (5), 051402(R), 1-6 (2016), http://journals.aps.org/pra/abstract/10.1103/PhysRevA.93.051402

koji je objavljen 9. maja 2016. godine kao Rapid Communications u časopisu Physical Review A, pokazano je da se tzv. spin-polarizovani elektroni mogu generisati primjenom bihromatskog cirkularno polarizovanog laserskog  polja.Takvo polje omogućava rasijanje oslobođenog elektrona na matičnom jonu.

Opširnije: Uvođenje spina u atonauku

Kaleidoscope za mjesec novembar 2015

Sliku 9 iz nedavno objavljenog rada: Senad Odžak i Dejan B Milošević, Bicircular-laser-field-assisted electron-ion radiative recombination, Physical Review A 92, 053416 (2015), editor je izabrao je da prikaze na web stranici časopisa kao dio "Kaleidoscope" (http://journals.aps.org/pra/kaleidoscope). Slika je izabrana na osnovu estetskih kriterija. Dakle, rezultati su ne samo od značaja za nauku, već i lijepi.

http://journals.aps.org/pra/kaleidoscope

http://journals.aps.org/pra/kaleidoscope/pra/92/5/053416

Odobren projekt Nelinearni atomski procesi u jakom bihromatskom laserskom polju

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je 06.11.2015. godine odobrilo projekat pod naslovom Nelinearni atomski procesi u jakom bihromatskom laserskom polju, čiji je voditelj dr. Senad Odžak, vanredni profesor na Odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta (rezultate konkursa možete pogledati na linku: http://www.fmon.gov.ba/images/REZULTATI_konkurs_2015_-_uredne_prijave11.pdf).
U realizaciji projekta će učestvovati članovi naučno-istraživačke grupe Samophys (http://www.pmf.unsa.ba/samophys/), od kojih je šest doktora fizičkih nauka.
 
Predmet istraživanja u okviru ovog projekta jeste interakcija atomskih sistema sa jakim bihromatskim laserskim poljem kao i analiza različitih nelinearnih procesa (HHG, ATI, LAR itd.)  u zavisnosti od raznih laserskih parametara i izbora atomskog sistema. Poređenju numeričkih rezultata sa dobivenim eksperimentalnim podacima, posebno u slučaju viših harmonika generisanih u plazmi različitih metala, će se dodatno posvetiti pažnja prilikom realizacije ovog projekta.

Naučni rad akademika Dejana Miloševića objavljen u časopisu PNAS

Nedavno je u prestižnom časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences (USA) (skraćeno PNAS) objavljen rad čiji je koautor akademik Dejan Milošević. Impakt faktor (IF) tog časopisa je 9,674 i to je uz Nature i Science jedan od najuticajnijih multidisciplinarnih naučnih časopisa u svijetu. Međunarodni tim naučnika demonstrirao je po prvi put zračenje cirkularno polarizovanih viših harmonika u području mekih x-zraka. Talasna dužina emitovanih viših harmonika je bila manja od osam nanometara i pomoću njih je izvršeno prvo mjerenje magnetnog cirkularnog dihroizma što je otvorilo put daljim istraživanjima novih izvora koherentnih x-zraka i njihove primjene. Rad: "Bright circularly polarized soft x-ray high harmonics for x-ray magnetic circular dichroism" može se preuzeti na: www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1519666112

Opširnije: Naučni rad akademika Dejana Miloševića objavljen u časopisu PNAS

Projekt Rezonantna pojačanja u jonizacionim spektrima molekula

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke odobrilo je projekat pod naslovom Rezonantna pojačanja u jonizacionim spektrima molekula, čiji je voditelj dr. Elvedin Hasović, docent na Odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta (rezultate konkursa možete pogledati na ovdje).

Javna prezentacija projekta održaće se u utorak 25.03.2015. godine u sali senata Univerziteta u Sarajevu sa početkom u 12:00 sati. U realizaciji projekta će učestvovati članovi naučno-istraživačke grupe Samophys (http://www.pmf.unsa.ba/samophys/), od kojih je šest doktora fizičkih nauka.

Opširnije: Projekt Rezonantna pojačanja u jonizacionim spektrima molekula

The 1st Conference of Medical and Biological Engineering

U periodu od 13. do 15. marta 2015. godine u Sarajevu je održana The 1st Conference of Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina (http://cmbebih2015.dmbiubih.org/) pod pokroviteljstvom krovne organizacije za medicinski i biološki inžinjering International Federation of Medical and Biological Engineering (IFMBE) čije je sjedište u Parizu. Odgovarajuća organizacija na nivou Bosne i Hercegovine Društvo za medicinski i biološki inžinjering (DMBIUBIH) je primljena početkom ove godine u punopravno članstvo ove prestižne organizacije.

Opširnije: The 1st Conference of Medical and Biological Engineering