I semestar

R.br. Naziv predmeta Semestar Broj kredita  Status
1 Biologija ćelije I 6  Obavezni
2 Sistematika algi i gljiva I 6  Obavezni
3 Sistematika nižih ahordata I 6  Obavezni
4 Opća i anorganska hemija I 6  Obavezni
5 Biofizika I 6  Obavezni