Centar za ihtiologiju i ribarstvo Prirodno-matematičkog fakulteta je osnovan nakon rata 1996. godine. Prvi rukovodilac centra je bio dr. Avdo Sofradžija, profesor emeritus. On je autor monografije „Slatkovodne ribe Bosnei Hercegovina“ koja je objavljena 2010. godine. Prof. dr. Rifat Škrijelj, fredovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta je bio drugi rukovodilac centra. Nakon što je prof. dr. Rifat Škrijelj izabran za dekana Prirodno-matematičkog fakulteta, rukovodilac centra je postao prof. dr. Samir Đug, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta.

NAUČNO – ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST

U okviru Centra za ihtiologiju i ribarstvo je realiziran veliki broj naučno-istraživačkih projekata, kao i diplomskih, magistarskih i doktorskih radova. Rezultati istraživanja su prezentirani i objavljeni u domaćim i međunarodnim časopisima i kongresima.

Potrebno je istaći da je Evropski kongres ihtiologa je održan u Sarajevu od 21. do 29. septembra 1973. godine. Predsjednik Kongresa je bio Tonko Šoljan, a generalni sekretar Mahmud Aganović. Na Kongresu je učestvovalo 268 autoraiz 22 zemlje sa 276 radova.

ISTRAŽIVAČKI TIM

Članovi Centra za ihtiologiju i ribarstvo su:

Prof.dr Samir Đug, Rukovodilac CIR-a, ekspert za biodiverzitet i konzervaciju

Prof.dr Rifat Škrijelj, ekspert za ihtiologiju i ekologiju

Prof.dr Sadbera Trožić-Borovac, ekspert za makroinvertebrate i hidroekologiju

Prof.dr Enad Korjenić, ekspert za ihtiologiju

Dr Adem Hamzić, ekspert za ihtiologiju i akvakulturu

Mr.sci Mahir Gajević, viši asistent - makroinvertebrate i hidroekologija

Mr.sci Senad Šljuka, viši asistent - ihtiologija

Mr.sci Adi Vesnić, viši asistent - makroinvertebrate

Mr.sci Aldijana Mušović, viši asistent - makroinvertebrate

Mr.sci Adil Džano,

Džeko Muković, tehnički saradnik