OPŠTI PODACI
  Ime i prezime Ermin Mašić
Zvanje Viši asistent
Ustanova Prirodno-matematički fakultet
Odsjek Biologija
Adresa Zmaja od Bosne 33-35
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon 033/723-759
Kabinet 1002/X
OBRAZOVANJE
Dodiplomski studij

28.01.2009., Diplomirani biolog. Naziv teme:Raznolikost staništa sa Aneksa I Habitat Direktive na području Ribnice kod Kaknja“. Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Postdiplomski studij

13.01.2012., Magistar ekologije. Naziv teme:Bioindikatorske vrijednosti flore algi u antropogeno nastalim jezerima Zeničko-dobojske regije“. Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za biologiju.

Doktorski studij

Student doktorskog studija (III ciklus), Smjer ekologija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu.

KRETANJE U ZAPOSLENJU
od 2010. godine.

Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za biologiju.

IZBOR U NASTAVNIČKA/STRUČNA ZVANJA

1. Izborni period (Asistent, Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta broj: 01/06-261/9-2010 od 15.07.2010. godine za oblast „Botanika - ekologija i sistematika biljaka“ na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu).

2. Izborni period (Viši asistent, Odlukom Univerziteta u Sarajevu broj: 0101-38-3929/14 od 29.10.2014. godine za oblasti „Botanika“ i „Ekologija“ na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu o izvršenju Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01/06-2341/8-2014 od 06.11.2014).

PROFESIONALNO ISKUSTVO
Funkcije na fakultetu i univerzitetu

Odsjek za biologiju:

Sistematika algi i gljiva, Ekologija algi i gljiva, Okolinska politika, Specijske interakcije, Ekologija čovjeka i zaštita životne sredine, Ekološko planiranje, Biodiverzitet i klimatske promjene, Konzervacija ekologija.

Odsjek za hemiju:

Biomonitoring okoliša

MA Ermin Mašić - Viši asistent / Odsjek za biologiju


Naučni i stručni radovi:

[1] Barudanović, S., Mašić, E. (2015). Raznolikost i sistematika algi. Prirodno-matematički fakultet, 2015. pp 1-152. ISBN: 978-9958-592-61-4. COBISS.BH-ID 21972486. web: http://www.cobiss.ba/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1311242545251488&rec=2&sid=1

[2] Barudanović, S., Mašić, E., Macanović, A. (2015). Beech Forests in the Mountain Gorges of Bosnia and Herzegovina. Bukove šume u klisurama planina Bosne i Hercegovine. Glasnik Zem. muz. BiH. Prir. Nauke, n. s. (Sarajevo) 35/2015: pp 7-30. Indexed and Abstracted: CAB, Entomolgy Abstracts, Forestry Abstracts, Plant Breeding Abstracts. UDK 54/59(058).                   ISSN 0581-7528 (print), ISSN 2303-4149 (online), ISSN 2303-4139 (CD).

[3] Barudanović, S., Mašić, E. (2015). Realna procjena restauracije degradiranih površina uzrokovanih eksploatacijom mineralnih sirovina i odlaganjem sirovinskog materijala na području Zeničko-dobojskog kantona. Real assesment of restoration of degradated surfaces caused by exploitation of mineral raw materials and disposal of raw materials on the territory of the Zenica-Doboj Canton. Zbornik Radova / Proceedings. Naučno-stručni simpozijum GEO-EXPO 2015: „Klizišta, rudnici, infrastruktura“. 18-19.Septembar.2015. Zenica, Bosna i Hercegovina. pp 50-57. ISSN

[4] Kamberović, J., Barudanović, S., Mašić, E., Dedić, A. (2014): Marshland vegetation of the order Phragmitetalia on shores of mine pit lakes in north-eastern Bosnia and Herzegovina. Biologica Nyssana, 5 (1), September 2014. pp 1-7. Indexed and Abstracted: CAB (CAB Abstracts and Nutrition and Food Sciences Database). ISSN 2217-4606.                                           web: http://journal.pmf.ni.ac.rs/bionys/index.php/bionys/article/view/40.

[5] Barudanović, S., Mašić, E. (2014): State of the mine-pit lakes in the wider area of Zenica-Doboj region. 24th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry. Zbornik radova / proceedings. 25-28.2013. Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Izmir, Turska.  Indexed and Abstracted : CAB (CAB Abstracts and Nutrition and Food Sciences Databse), pp 550-555. COBISS.BH-ID 21263622. ISBN 978-9958-597-38-1.                                                                                          web: http://cabdirect.org/abstracts/20143264088.html

[6]  Barudanović, S., Mašić, E., Kamberović, J. (2014): Druga šansa za močvare - Nove vrste još nastaju (II dio). Fondeko svijet. Naučno popularna revija o prirodi, čovjeku i ekologiji. Sarajevo 2014., broj 38, godina XVIII. pp. 17-19. ISSN 1512-634X UDK 574 (05).

[7] Barudanović, S., Mašić, E., Kamberović, J. (2013): Kopovska jezera – Čuvari močvarnog biodiverziteta (I dio). Fondeko svijet. Naučno popularna revija o prirodi, čovjeku i ekologiji. Sarajevo 2013., broj 37, godina XVIII. pp. 42-43. ISSN 1512-634X UDK 574 (05).

[8]  Mašić, E. (2012): Silikatne alge (Diatomeje) nam govore istinu o vodenim ekosistemima. Fondeko svijet. Naučno popularna revija o prirodi, čovjeku i ekologiji. Sarajevo 2012., broj 35, godina XVI. pp. 61. ISSN 1512-634X UDK 574 (05).

[9] Barudanović, S., Mašić, E. (2012). Raznolikost staništa sa Aneksa I Habitat Direktive na području Ribnice kod Kaknja. Diversity of Habitats from Annex  I of habitats Directive in the Area Ribnica Near Kakanj. U: Redžić, S., ed. (2012): Drugi međunarodni kolokvijum “Biodiverzitet - teorijski i praktični aspekti”. Zbornik radova, ANUBiH, Posebna izdanja, knj. CXLVIII, Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka, knj. 22, Sarajevo, str. 121-141. Indexed and Abstracted in EBSCO, COBBIS. BH-ID 19869446. ISBN 978-9958-501-81-4.                               DOI: 10.5644/proc.bd-01.06. 

  

 

MA Ermin Mašić - Viši asistent / Odsjek za biologiju


Kongresna priopćenja

[1] Barudanović, S., Mašić, E. (2015). Diveristy of diatom on mine pit lake Vrtlište (Kakanj, Bosnia and Herzegovina). In: Bogdanović, S., Jogan, N. (Eds.) 2015: Book of abstracts - 6th Balkan Botanical Congress, Rijeka, September 14-18, 2015 (160). pp 60. ISBN 978-953-99774-9-6. web: www.prirodnoslovni.com/6bbc/

[2] Barudanović, S., Mašić, E. (2015). Realna procjena restauracije degradiranih površina uzrokovanih ekspolatacijom mineralnih sirovina i odlaganjem sirovinskog materijala na području Zeničko-dobojskog kantona. Naučno-stručni skup. Geo-Expo 2015. Klizišta, poplave, temeljenje, rudnici, ekologija, saobraćajnice, infrastructura. Zenica, 18-19. septembra/rujna 2015. godine.

[3] Barudanović, S., Mašić, E. (2015). Evaluation of tourist potential of Kakanj municipality. Book of abstracts of The International Tourism and Hospitality Management Conference. 09/2015. Sarajevo.

[4] Barudanović, S., Mašić, E., Macanović, A., Omanović, M. (2014): Nature and culture together: A proposal for a new protected area in Bosnia and Herzegovina. LE:NOTRE Institute Landscape Forum 2014. 25th-28th May | hosted by The Faculty of Forestry, University of Sarajevo. Poster exhibition LE:NOTRE Institute. Linking landscape education, research and innovative practice. Research Heritage and Identities (Poster prezentacija).

[5] Barudanović, S., Mašić, E. (2013): Conservational potentials and sustainable managemnet of anthropogenic swamp habitats of Zenica-Doboj Canton. Konzervacijski potencijal i održivio upravljanje antropogeno nastalih staništa na području Zeničko-dobojskog kantona. 24th International scientific-expert conference on agricultue and food industry. 24 međunarodna naučno-stručna konferencija poljoprivredno-prehrambene industrije. Sarajevo. 25-28, 2013. pp. 215.

[6] Mašić, E. Barudanović, S. (2011): New species of the algae for the flora BiH from the genus Cymbella (Bacillariophyceae). Međunarodna konferencija “Medicinske i aromatične biljke u stvaranju novih vrijednosti u 21 stoljeću. International conference “Medicinal and aromatic plants in generating of new values in 21st century”. Book of Abstracts, pp. 18-19. COBISS. ISBN 978-9958-501-68-50.

[7] Barudanović, S. Mašić, E. (2011): Struktura životnih zajednica u antropogenim močvarnim ekosistemima Zeničko-dobojskog kantona. The structure of living communities in the anthropogenic wetland ecosystems of the Ze-Do Area. Međunarodni naučni skup: ‘’Struktura i dinamika ekosistema Dinarida – stanje, mogućnosti i perspektive. Posvećen  životu i naučnom djelu Profesora emeritusa dr. Muse Dizdarevića. Knjiga sažetaka / Book of abstracts ANUBiH - Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka. pp. 60-61. COBISS. ISBN 978-9958-501-58-6.

[8] Barudanović, S., Mašić, E., Haračić, A., Lujnović, M. (2011): Fitobentos rijeke Trstionice kao pokazatelj kvaliteta vode. Phytobentos of the river Trstionica as an indicator of the water quality. Međunarodni naučni skup: ‘’Struktura i dinamika ekosistema Dinarida – stanje, mogućnosti i perspektive. Posvećen  životu i naučnom djelu Profesora emeritusa dr. Muse Dizdarevića. Knjiga sažetaka / Book of abstracts ANUBiH - Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka. pp. 70-71. COBISS. ISBN 978-9958-501-58-6.

[9] Barudanović, S., Mašić, E. (2010): Raznolikost staništa sa Aneksa I Habitat Direktive na području Ribnice kod Kaknja. Diversity of Habitats from Annex I of habitats Directive in the Area Ribnica Near Kakanj.  Drugi međunarodni kolokvijum - “Biodiverzitet - teorijski i praktični aspekti. Knjiga sažetaka / Book of abstracts. ANUBIH - Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka. pp.42-43. COBISS. ISBN 978-9958-501-51-7.