OPŠTI PODACI
Ime i prezime Emina Šunje
Zvanje Master Biologije inžinjer genetike
Ustanova Prirodno-matematički fakultet
Odsjek Biologija
Adresa Zmaja od Bosne 33-35
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon +38761841824
Kabinet Smjestena u CIR-u na sedmom spratu; bez kabineta sam zvanicnog trenutno jer sam na doktroskom studiju u Antwerpenu
OBRAZOVANJE
Dodiplomski studij

Datum: 2005/2006 (godina upisa)

Mjesto edukacije: Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Ime institucije u kojoj je vršena edukacija: Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu (Faculty of Science, University of Sarajevo); Diplomski rad (28.09.2009): “Genetički diverzitet populacije prenjskog daždevnjaka -Salamandra atra prenjensis (Mikšić, 1969)

Titula: Bachelor/Bakalaureat inženjerske genetike

Prosječna ocjena tokom studija: 9.4

Postdiplomski studij

Datum: 2009/2010 (godina upisa)

Mjesto edukacije: Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ime institucije u kojoj je vršena edukacija: Prirodno-matematički Fakultet Univetziteta u Sarajevu (Faculty of Science, University of Sarajevo); Magistarska disertacija (08.04.2011): “Molekularni markeri kao pokazitelji diverziteta Salamandra atra prenjensis (Mikšić, 1969) za potrebe genetičke konzervacije

Titula: Magistar biologije, usmjerenje genetika;

Prosječna ocjena tokom studija: 9.7

Doktorski studij

Datum: 2015/2016 (godina upisa)

Mjesto edukacije: Sarajevo, Bosna i Hercegovina i Antwerepn - Belgija

Ime institucije u kojoj je vršena edukacija: Prirodno-matematički Fakultet Univetziteta u Sarajevu (Faculty of Science, University of Sarajevo) i University of Antwerpen (Belgium); tačna  tema doktorkse disertacije je jos u fazi realizacije

KRETANJE U ZAPOSLENJU
   
IZBOR U NASTAVNIČKA/STRUČNA ZVANJA

1.11.2010 – Primljena za zvanje nižeg asistena na Internacionalnom Univerzitet u Sarajevu

21.05.2015 – Primljena za zvanje asistenta na PMF-u

PROFESIONALNO ISKUSTVO
Usavršavanja 01-07.2015 Summer school: Upotreba R –a  u modeliranju procesa u tlu. Using R to model soil processes. Pokljuka, Slovenia. COST Akcija (COST FP 1305) – organizer: BioLink & Euforino with Slovenian Forestry Institute
Septembar 2015 – Juni 2016 Dobitnik Erasmus Mundus JoinEU-SEE stipendije za desetomjesešno usavršavanje i obradu dijela rezultata doktroske disertacije na Univerzitetu u Antwerpenu (Belgija).
23.09 – 27.12.2013 Stipendista SIGMA programa (“razmjena osoblja - staff exchange”) u okviru Erasmum Mundus projekta za obavljanje predloženog istraživanja: Morfologija, prehrambene navike i analiza toksina vrste Salamandra atra prenjensis. Univerzitet u Salzburgu:  Salzburg, Austrija
08.03.2015 – 03.04.2015 Dobitnik SYNTHESIS granta za samostalno usavršavanje u sklopu predloženog projekta: Classical systematics, molecular systematics and population genetic of brown frogs complex from Central and South-East Europe with focus on Rana graeca (HU-TAF-5057) – Klasična sistematika, molekularna sistematika i populacijska genetika grupe smeđih žaba iz Centralne i Jugoistočne Evrope sa fokusom na vrstu R. graeca. Mađarski Prirodno – Historijski Muzej (HNHM), Budimpešta, Mađarska
01.03.2015 – 07.03.2015 Dobitnik SYNTHESIS granta: za samostalno usavršavanje u sklopu predloženog projekta: Taxonomical differentiation of brown frogs complex from Central and South-East Europe with focus on Rana graeca (AT- TAF-5061) – Taksonomska diferencijacija smeđih žaba Centralne i Jugoistočne Evrope sa fokusom na vrstu R.graeca. Prirodno - Historijski  Muzej u Beču (NHMW), Beč, Austrija
Projekti Juni 2015 – Juni 2016

Dobitnik granta i voditlej projekta: Dobitnik Rufford Small Grant (RSG) za predloženi projekat: Establishment of Regional Conservation Plan for Endagered Populations of Black Salamander from Mt. Prenj; (Uspostava regionalnog konzervacijskog plana prenjskog alpskog daždevnjaka). Finansije dobivene projektom pokrivaju dio troškova za realizaciju moje doktorske disertacije. Realizacijski period:. Projekat sproveden u saradnji sa HHD: HYLA (http://www.rufford.org/projects/emina_šunje)

Maj 2013 – Maj 2014.

Dobitnik granta i voditelj projekta: Dobitnik Rufford Small Grant (RSG) za predloženi projekat: Distribution and conservation of endangered Prenj black salamander (Salamandra atra prenjensis) and establishment of long term monitoring – Distribucija i konzervacija ugroženog prenjskog alpskog daždevnjaka (Salamandra atra prenjensis) i uspostava dugoročnog sistema monitoringa. Finansije dobivene projektom pokrivaju dio troškova za realizaciju moje doktorske disertacije. Realizacijski period: Projekat sproveden u saradnji sa HHD: HYLA i Univerzitetom u Salzburgu. (http://www.rufford.org/projects/emina_šunje)

Mart 2013– Maj 2014.

Voditelj projekta (glavni organizator i koordinator): “Uspostavljanje botaničke bašte ispred Prirodno-Matematičkog fakulteta u Sarajevu”. Projekat prijavljen ispred Društva Studenata Biologije (DSB). Finansiran od strane Kantonalnog Minstarstva za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Sarajevo. Realizacijski period:  Sarajevo, BiH

06.08. - 12.08.2012. 

Voditelj projekta (glavni organizator i koordinator): “Drugi Internacionalni Biološki kamp: Boračko jezero 2012“. Projekat prijavljen ispred Društva Studenata Biologije (DSB). Finansiran od strane Fonda za Okoliš Sarajevo. Realizacijski period:

20.08. - 25.08.2011.

Voditelj projekta (glavni organizator i koordinator): “Prvi Internacionalni Biološki kamp: Bijele vode 2011”. Projekat prijavljen ispred Društva Studenata Biologije (DSB). Finansiran od strane Federalnog Ministarstva Obrazovanja i Nauke, BiH. Realizacijski period:

PUBLIKACIJE
UDŽBENICI (ostale publikacije)

Šunje Emina i Rijad Tikveša (2010): “Prenjski daždevnjak, novi endem za budući nacionalni park.  populaciono-genetička studija prenjskog daždevnjaka (Salamandra atra prenjensis, Mikšić 1969)”. Brošura objavljena podrškom Ministarstva okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine – tiraž: 1000 komada