CURRICULUM VITAE

OPŠTI PODACI
 Damir Suljevic slika Ime i prezime Damir Suljević
Zvanje Vanredni profesor
Ustanova Prirodno-matematički fakultet
Odsjek Biologija
Adresa Zmaja od Bosne 33-35
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon 033 723 776
Kabinet 901
OBRAZOVANJE
Dodiplomski studij

18.12.2004. Diplomirani biolog; Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu

Tema:

„Krvna slika oštrulja Aulopige hügely Heckel, 1753. u sezonskom aspektu“

Postdiplomski studij

12.06.2009. Magistar bioloških nauka; Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu

Tema:

 „Efekti promjene ambijentalne temperature na koncentraciju glukoze i mineralograma u serumu odabranih ciprinidnih vrsta“

Doktorski studij

18.01.2013. Doktor bioloških nauka; , Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu

Tema:

 „Biohemijski status vrsta Salmo trutta fario (Linnaeus, 1758) i Salmo farioides (Karaman, 1963) u Centru za ribarstvo Neretva-Konjic“; Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu

KRETANJE U ZAPOSLENJU
2005-danas Prirodno-matematički fakultet  Univerziteta u Sarajevu
IZBOR U NASTAVNIČKA/STRUČNA ZVANJA
25.04.2018. Vanredni profesor za oblast „Funkcionalna biologija“ na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
20.07.2013. Docent za oblast „Biohemija“ i „Fiziologija“ na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
10.06.2010. Viši asistent za oblast Biohemija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
12.01.2009. Asistent za oblast Biohemija i fiziologija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
10.10.2005. Asistent na predmetu Biohemija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
PROFESIONALNO ISKUSTVO
Funkcije na fakultetu i univerzitetu  

Drugo

 • 2010-2012. Viši asistent na predmetu Biohemiju na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
PUBLIKACIJE
Naučni i stručni radovi u časopisima
Google scholar citations
Research gate
UDŽBENICI

Univerzitetski udžbenik

ANIMALNI FIZIOLOŠKI MEHANIZMI I ADAPTACIJE

Damir Suljević, Andi Alijagić, Muhamed Fočak & Erna Islamagić

Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2018.

ISBN 978-9926-453-07-7

 Adaptacije

Univerzitetski udžbenik

BIOHEMIJSKA ANALITIKA I

Damir Suljević, Lejla Mahmutović & Lejla Mehinović

Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2015.

ISBN 978-9958-592-69-0

 biohemijskaanalitika

Univerzitetski udžbenik-praktikum

BIOHEMIJSKA ANALITIKA - PRAKTIKUM

Damir Suljević & Edhem Hasković Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2014.

ISBN 978-9958-592-52-2

 bioanalitikapraktikum

Univerzitetski udžbenik

FIZIOLOGIJA HOMEOSTAZE

Damir Suljević & Lejla Mehinović

Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2014.

ISBN 978-9958-592-57-7

 homeostaza

Univerzitetski udžbenik-praktikum

PRAKTIKUM IZ BIOHEMIJE

Edhem Hasković & Damir Suljević  Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, 2011.

ISBN 978-9958-592-23-2

 praktikumbiohemija
NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI
 1. Tempus project, ID C026A06-2006, CARDS SCM 2006. Structural Measure: Upgrading and developing of GIS course in accordance with strategic reform of higher education.
 2. Monitoring infektivnih i parazitarnih bolesti zoonoznog tipa u populaciji napuštenih pasa na prostoru Kantona Sarajevo“ (broj 07-01-14-15410/16).
 3. Detekcija i prisustvo molekularnih biljega klonalne hematopoeze u opštoj populaciji. Voditelj projekta. 2018.
MENTORSTVA
II CIKLUS STUDIJA (MAGISTARSKI RADOVI)
 1. Znanje učenika o spolno prenosivim bolestima u gimnazijama Kantona Sarajevo
 2. Hematološki status pasa lutalica i pasa u azilu na području Sarajevskog kantona
 3. Efekti kratkotrajne hipertermije na procentualnu zastupljenost krvnih elemenata šarana Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 iz Jablaničkog jezera
  1. Učestalost anemija dojenčadi na području općine Ključ
 4. Dijagnostički značaj CRP-a u korelaciji sa odabranim biohemijskim i hematološkim parametrima kao pokazatelj akutnih stanja kod predškolske djece
 5. Dijagnostički značaj organospecifičnih enzima jetre kod osoba suspektnih na jetrena oboljenja na području Istočnog Sarajeva
 6. Fiziološke promjene fundusa oka i biohemijskih parametara kod pacijenata na insulinskoj terapiji
 7. Promjene biohemijskih parametara jetre kod različitih karcinoma
 8. Dijagnostički značaj TSH, T3 i T4 hormona kod osoba suspektnih na hipertireoidozu na području općine Visoko
 9. Analiza spermograma kod muškaraca sa dijagnozom bračnog infertiliteta sa područja Hercegovačko-Neretvanskog kantona
 10. Komparativno dejstvo derivata hroma (Cr3+ i Cr6+) na odabrane biohemijske parametre prepelice Coturnix japonica, Temminck & Schlegel 1894
  1. Hematološki status leukemija i limfoma kod pacijenata na području općine Hadžići
 11. Hemaglutinirajuća svojstva lektina iz porodica Fabaceae i Solanaceae
 12. Analiza spermograma kod muškaraca sa dijagnozom bračnog infertiliteta sa područja Hercegovačko-Neretvanskog kantona
 13. Potencijal nikotinske alergenosti u korelaciji sa različitim izvorima i individualnim predispozicijama
 14. In vivo studija hroničnog utjecaja CdCl2 na centralnu hematopoezu, hepatostatus i serumske indikatore vrste Coturnix japonica Temminck & Schlegel, 1849
 15. Hepatorenalni serumski indikatori kod pacijenata na metadonskoj terapiji
I CIKLUS STUDIJA (DIPLOMSKI RADOVI)
 1. Efekti hipertermije na eritrocitne parametre šarana (Cyprinus carpio, Linnaeus,1758) iz močvare Bardača
 2. Efekti natrij hipohlorita (NaOCl) na diferencijalnu krvnu sliku kalifornijske pastrmke Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)
  1. Efekti natrij hipohlorita (NaOCl) na koncentraciju elektrolita u serumu kalifornijske pastrmke Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)
  2. Analiza vrijednosti ukupnih proteina u hemolimfi vinogradskog puža Helix pomatia (Linnaeus, 1758) sa različitih lokaliteta na području Sarajeva
  3. Morfološke karakteristike i diferencijacija hematopoetskih stanica u bubregu linjaka Tinca tinca Linnaeus, 1758
  4. Vrijednosti hematoloških parametara kalifornijske pastrmke Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) u uslovima povišene koncentracije hlora u vodi
 3. Dijagnostički značaj troponina, CK i CK-MB u ranoj detekciji akutnog infarkta miokarda
 4. Efekti hlora na vrijednosti biohemijskih parametara u serumu kalifornijske pastrmke Oncorhynchus mykiss Walbum, 1792
 5. Utjecaj biljnih lektina na aglutinaciju humanih eritrocita
 6. Efekti nervnih otrova na aktivnost acetilholin esteraze
 7. Dijagnostički značaj lamelarnih tijela u procjeni zrelosti fetusnih pluća
 8. Analiza biohemijskih i hematoloških parametara pacijenata na hemodijalizina području Zeničko-dobojskog kantona
 9. Uloga trombocitnog 5-HT sistema i njegovih receptora
 10. Analiza koncentracije elektrolita u hemolimfi morskog ježa Arbacia lixula (Linnaeus, 1758) sa područja Hvarskog kanala
 11. Biohemijsko-fiziološki aspekt hemokulture
 12. Beta amiloidski plakovi i stepen neuritske depozicije kao signifikantni indikatori neurodegenerativnih oboljenja
 13. Eikosanoidi kao medijatori proinflamatornih i imunoregulatornih procesa
 14. Uloga dijetarnog glikemičkog indeksa u razvoju hroničnih bolesti