OPŠTI PODACI
Ime i prezime Anesa Jerković-Mujkić
Zvanje Vanredna profesorica
Ustanova Prirodno-matematički fakultet
Odsjek Biologija
Adresa Zmaja od Bosne 33-35
E-mail anesajm@ gmail.com
Telefon O33/ 723 760
Kabinet 1006
OBRAZOVANJE
Dodiplomski studij 1992.  Diplomirani biolog;  Prirodno-matematički fakultet, Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za biologiju – opšti smjer.
Postdiplomski studij 1998.   Magistar bioloških nauka; Naslov magistarskog rada: ”Elektroforetska analiza genoma humanih rotavirusa i njihovih  reasortanata”; Prirodno-matematički fakultet Univerziteta   u Sarajevu, Odsjek za biologiju,  smjer: Genetika.
Doktorski studij 2002.   Doktor bioloških nauka;  Naslov doktorske teze: “Istraživanje  viroida i viroidnih infekcija krompira u Bosni i Hercegovini”;  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u  Sarajevu, Odsjek za biologiju.
KRETANJE U ZAPOSLENJU
Period

1996. – trenutno  Odsjek za biologiju Prirodno-matematičkog 

                                 fakulteta Univerziteta u  Sarajevu

1993. – 1996.        Odsjek Biologija-hemija Filozofskog

                                 fakulteta Univerziteta u Tuzli

IZBOR U NASTAVNIČKA/STRUČNA ZVANJA

2008.-trenutno   Vanredni profesor za naučnu oblast Mikrobiologija i citologija na  

                               Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u   Sarajevu 

2003. – 2008.      Docent za naučnu oblast Mikrobiologija na Odsjeku za biologiju

                               Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

1998. -  2003.      Viši asistent za naučni oblast Mikrobiologija na Odsjeku za biologiju

                               Prirodno- matematičkog  fakulteta Univerziteta u Sarajevu

1996. -  1998.      Asistent na predmetu Mikrobiologija na Odsjeku za biologiju

                               Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

1993. – 1996.      Asistent za naučnu oblast Biologija na Odsjeku Biologija-hemija

                               Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

PROFESIONALNO ISKUSTVO
Funkcije na fakultetu i univerzitetu

2005. – trenutno    Voditelj smjera Mikrobiologija na I i II ciklusu

                                    studija biologije

2007-. 2011.             Šef Katedre za opću biologiju

MENTORSTVO MAGISTARSKIH RADOVA
 1.  „Antimikrobna svojstva različitih tečnih sapuna“ kandidatkinje Vildane Hadžić. Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2013.
 2. In vitro ispitivanje dezinfekcijskog djelovanja tekućina za ispiranje usta“, kandidatkinje Aide Fajković. Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2013.
 3. Izolacija i detekcija stafilokonih biofilmova u vanbolničkoj sredini“.kandidatkinje Sabine Sućeska. Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2012.
 4. „Prevalenca i distribucija infektivnih bolesti na području Kantona Sarajevo u  periodu 2009.-2010.“, kandidata Jesenka Karačića. Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2012.
  1. Antibakterijski efekti različitih deterdženata za posuđekandidatkinje Dalal Al-Mobarak. Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2012.
  2. „Znanje srednjoškolske omladine o nekim značajnim infektivnim bolestima“ kandidatkinje Amire Fatić, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2012.
  3. Efekti različitih sanitarnih sredstava na rast bakterija kandidatkinje Dalile Vražalica. Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2012.
  4. „Mikrobiološka kontaminacija školskog prostora i opreme“ kandidatkinje Sanele Isaković. Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2012.
  5. „ Uticaj kukumovirusa na neke citoločke, morfološko-anatomske i fiziološke promjene kod biljaka“ kandidatkinje Selme Pilić. Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2012.
  6.  „Antifitoviralno djelovanje odabranih eteričnih ulja“ kandidatkinje Irme Mahmutović. Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2011.
  7.  „Biološka, serološka i molekularna karakterizacija virusnih izolata iz samoniklih biljaka na području Sarajeva“, kandidatkinje Renate Bešta. Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2011.
  8. „Djelovanje odabranih eteričnih ulja na sojeve MRSA“, kandidata Nedima Šute. Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2011.
  9. „Efekti odabranih eteričnih ulja na kliničke izolate „Pseudomonas aeruginosa“, kandidatkinje Sabine Memišević. Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2011.
  10. „Mikrobiološki parametri u sanitarnoj evaluaciji kvaliteta vode gornjeg toka rijeke Bosne i njenih pritoka“, kandidatkinje Alene Merdan. Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2011.
  11. „Virusne infekcije urbanog zelenila kao odgovor biljaka na ekološko okruženje i uslove životne sredine“, kandidata Osmana Delića. Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2010.
  12. Mehanizmi rezistencije Staphylococcus aureus na antibiotike“ Biljane Klimenta, spec. rad,   Veterinarski fakultet Sarajevo, 2008.
  13. „Molekularno- mikrobiološka analiza kvaliteta purificirane  farmaceutske vode“ , kandidatkinje Azre Isović, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2008.
PUBLIKACIJE
Naučni i stručni radovi
Kongresna priopćenja
UDŽBENICI
Jerković-Mujkić A. (2008): Praktikum iz opće mikrobiologije. Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo.