OPŠTI PODACI
  Ime i prezime Erna Karalija
Zvanje Doktor nauka
Ustanova Prirodno-matematički fakultet
Odsjek Biologija
Adresa Zmaja od Bosne 33-35
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon 033/723-761
Kabinet 1010
OBRAZOVANJE
Dodiplomski studij Septembar, 2003 - oktobar, 2007; Diplomirani biolog; Prirodno-matematički fakultet
Postdiplomski studij Maj, 2011; Magistar nauka; Naslov magistarske disertacije: „Komparativna analiza efekata BAP i 2,4-D na morfološke i fiziološke karakteristike odabranih taksona roda Lilium L. u in vitro uslovima“; Prirodno-matematički fakultet
Doktorski studij Mart, 2015;  Naslov doktorske disertacije: Elicitacija sekundarnih metabolita vrste Knautia sarajevensis (G. Beck) Szabó u kulturi in vitro;  Prirodno-matematički fakultet
KRETANJE U ZAPOSLENJU
Period: Septembar, 2008 - Institucija: Prirodno-matematički fakultet
IZBOR U NASTAVNIČKA/STRUČNA ZVANJA
Septembar 2015 – sada; Docent; Oblast: Funkcionalna biologija i Molekularna biologija; Prirodno-matematički fakultet
Januar 2011 – septembar, 2015; Viši asistent; Oblast: Fiziologija biljaka; Prirodno-matematički fakultet
Septembar 2008 – januar 2011; Asistent; Oblast: Fiziologija biljaka; Prirodno-matematički fakultet
PROFESIONALNO ISKUSTVO
Funkcije na fakultetu i univerzitetu Docent; Viši asistent, Sekretar postdiplomskog studija (III stepen); Sekretar II ciklusa studija
PUBLIKACIJE
Naučni i stručni radovi
Kongresna priopćenja
UDŽBENICI
Pustahija F, Parić A, Karalija E, Čakar J (2013): Propagacija biljaka kulturom in vitro, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo.
Međedović S, Parić A, Pustahija F, Karalija E (2012): Fiziologija biljaka, Laboratorijski priručnik, Šumarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Parić A, Pustahija F, Karalija E (2011): Propagacija biljaka kulturom in vitro, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo