OPŠTI PODACI
Ime i prezime Senka Barudanović
Zvanje Redovni profesor
Ustanova Prirodno-matematički fakultet
Odsjek Biologija
Adresa Zmaja od Bosne 33-35
E-mail sebarudanovic@gmail.com
Telefon 033 723 758
Kabinet 1001
OBRAZOVANJE
Dodiplomski studij 1984, diplomirani biolog,
Postdiplomski studij 1997, magistar bioloških nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Doktorski studij 2003, doktor bioloških nauka, Ekološko-vegetacijska fitocenološka diferencijacija lišćarsko-listopadnih šuma planine Vranice, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
KRETANJE U ZAPOSLENJU
1984-1992 Biološki institut Univerziteta u Sarajevu
1997-2015 Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
IZBOR U NASTAVNIČKA/STRUČNA ZVANJA

2015 – Redovni profesor na Odsjeku za biologiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu;

2009 - 2015: Vanredni profesor na Odsjeku za biologiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu;

2004 - 2009: Docent na Odsjeku za biologiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu; 

1997 -2003: Viši asistent na Odsjeku za biologiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu;

1997: Asistent na Odsjeku za biologiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

1984 – 1992: Asistent istraživač u Odsjeku za botaniku, Biološki institut Univerziteta u Sarajevu.

PROFESIONALNO ISKUSTVO
Funkcije na fakultetu i univerzitetu 2013

Šef Katedre za biosistematiku

2013 Rukovodilac Centra za ekologiju i prirodne resurse – akademik Sulejman Redžić
Usavršavanja Predstavnik Bosne i Hercegovine u UN Konvenciji o biološkoj raznolikosti
Predstavnik Bosne i Hercegovine Međuvladinoj platformi za biodiverzitet i ekosistemske servise (IPBES)
Projekti 2012-2013 Valorizacija prirodnog prašumskog podruja Gornja Trstionica – Bukovica (Općina Kakanj)

2013-2014

Monitoring biodiverziteta nešumskih fitocenoza na području Spomenika prirode Vrelo Bosne i biodiverziteta šumskih ekosistema na području Spomenika prirode Skakavac (Javna ustanova za zaštićena područja Kantona Sarajevo)
2013-2014 Mobilizacija naučnih znanja o biodiverzitetu Federacije BiH u podizanju javne svijesti o okolišu (Federalno ministarstvo okoliša i turizma)
2014-2015 Promocija biodiverziteta i ekosistemskih servisa Bosne i Hercegovine (Federalno ministarstvo okoliša i turizma)
2015 Polenski kalendar Kantona Sarajevo (Fond za zaštitu okoliša Kantona Sarajevo)
Kont. Monitoring polena na području Kantona Sarajevo (Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo)
2013-2015 Podrška za provođenje Direktive o pticama i Direktive o staništima u Bosni i Hercegovini (Švedska međunarodna agencija za razvojnu saradnju)
2013-2015 Podrška Bosni i Hercegovini u revidiranju Nacionalne strategije za zaštitu biološke i pejzažne raznolikosti i akcionog plana (NBSAP), kao i izrada Petog nacionalnog izvještaja prema Konvenciji o biološkoj raznolikosti u BiH (UNEP/GEF)
PUBLIKACIJE
Naučni i stručni radovi
Kongresna priopćenja
UDŽBENICI (ostale publikacije)

1. Barudanović, S., Macanović, A. Topalić-Trivunović, Lj. Cero, M.(2015): Ekosistemi Bosne i Hercegovine u funkciji održivog razvoja. Monografija. Izdavač: Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu. Štamparija „Fojnica“ d.d. Fojnica.

2. Barudanović, S., Mašić, E. (2015): Raznolikost i sistematika algi. Udžbenik. Izdavač: Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu. Štamparija „Fojnica“ d.d. Fojnica.

3. Redžić, S., Bašić, H., Barudanović, S. (2009): Ekološki sistemi i modeli. Univerzitetski udžbenik, Izdavač: Univerzitet u Sarajevu. Grafika Šaran, Sarajevo.

4. Redžić, S., Barudanović, S., Radević, S. (ed.) (2008): Bosna i Hercegovina – zemlja raznolikosti. Monografija. Pregled i stanje biološke i pejzažne raznolikosti Bosne i Hercegovine, Prvi izvještaj BiH za CBD. Izdavač: Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Bemust, Sarajevo.